Future Perfect Tense คืออะไร สรุปวิธีใช้ หลักการและโครงสร้าง

Future perfect Tense คือ ประโยคอนาคตกาลสมบูรณ์ เป็นรูปแบบประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อถึงเวลานั้นเหตุการณ์แรกจะเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วและมีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นตามมา เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อนจะใช้ประโยค Future Perfect Tense และเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่หลังจะใช้ประโยค Present Simple Tense นอกจากนี้ยังใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประโยค และมักมีคำหรือกลุ่มคำบอกเวลาในอนาคตที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า by กำกับไว้เสมอ เช่น by tomorrow, by next month, by the end of the August, by lunch time, by next summer เป็นต้น

Future Perfect Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Future Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคอนาคตกาลแบบอื่นๆ อีก คือ Future Simple TenseFuture Continuous Tense และ Future Perfect Continuous Tense

ประโยคอนาคตกาลสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ

  • Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรงในอนาคต ซึ่งประโยคลักษณะนี้จะมีกรรมมารองรับหรือไม่ก็ได้
  • Passive Voice คือ ประโยคที่เน้นไปที่กรรมหรือผู้ถูกกระทำในอนาคต จึงย้ายกรรมหรือผู้ถูกกระทำมาทำหน้าที่ประธานในประโยค คำกริยาในประโยคจะเป็นคำกริยาช่อง 3 (V.3) หรือที่เรียกว่า Past Participle
สรุปโครงสร้าง Future Perfect Tense
สรุปโครงสร้าง Future Perfect Tense

ประโยคบอกเล่ารูปอนาคตกาลสมบูรณ์

คือ การเล่าเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตสองเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนจะใช้ประโยค Future Perfect Tense และ เหตุการณ์ที่เกิดตามหลังจะใช้ Present Simple Tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอนาคตกาลสมบูรณ์ active voice

ประธาน + will have + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

I will have finished my homework by dinner time.
ก่อนจะถึงเวลาอาหารเย็น ฉันจะทำการบ้านของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

She will have left home when the parcel arrives tomorrow.
เธอคงจะออกจากบ้านไปแล้ว เมื่อพัสดุมาถึงในวันพรุ่งนี้

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอนาคตกาลสมบูรณ์ passive voice

กรรม + will have been + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

A complimentary drink will have been prepared by him for the guest.
เครื่องดื่มสมนาคุณจะถูกเตรียม (โดยเขา) สำหรับแขกที่เข้าพัก

Everything will have been spoiled by him.
ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำให้เสียเรื่อง (โดยเขาคนนั้น)

ประโยคปฏิเสธรูปอนาคตกาลสมบูรณ์

คือ ประโยคที่ปฏิเสธการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะไม่ได้เกิดในอนาคต ประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า not ที่แปลว่า “ไม่ได้…” กำกับอยู่ในประโยค

เมื่อเราใช้ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “not” ตามหลังคำกริยา บ่อยครั้งที่เราพบเจ้าของภาษาจะย่อคำนั้นให้สั้นลง เรียกว่า Contraction หรือ การย่อคำ ในประโยค Future Perfect Tense เราจะพบการย่อคำ คือ won’t

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอนาคตกาลสมบูรณ์ active voice

ประธาน + will not have (won’t have) + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

When you come back on Tuesday, she will not have repaired your radio set.
เมื่อคุณกลับมาวันอังคารนี้ เธอก็น่าจะยังไม่ได้ซ่อมชุดเครื่องเสียงของคุณหรอก

He will not have tested me in French when he arrives.
เขาน่าจะยังไม่ทดสอบภาษาฝรั่งเศสฉันเมื่อเขามาถึง

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอดีต passive voice

กรรม + will not have been + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

Your radio set will not have been repaired when you come back on Tuesday.
ชุดเครื่องเสียงของคุณน่าจะยังไม่ได้ซ่อมตอนที่คุณกลับ

I will not have been tested in French when he arrives.
ฉันน่าจะยังไม่ถูกทดสอบ​ภาษาฝรั่งเศสเมื่อเขามาถึง

ประโยคคำถาม Yes/No รูปอนาคตกาลสมบูรณ์

คือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องการคำตอบเป็นคำว่า ใช่/ไม่ใช่ (Yes/No) เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีต active voice

Will + ประธาน + have + กริยาช่อง 3 (V.3)?

Will + ประธาน + not have + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Will she have locked the cupboard at 4 pm?
เธอจะล็อคตู้เก็บของตอน 4 โมงเย็นหรือเปล่า

Will she not have locked the cupboard at 4 pm?
เธอจะไม่ได้ล็อคตู้เก็บของตอน 4 โมงเย็นใช่ไหม?

Will you have planted a tree by the end of the month?
ก่อนสิ้นเดือนนี้คุณจะปลูกต้นไม้หรือเปล่า

Will you not have planted a tree by the end of the month?
ก่อนสิ้นเดือนนี้ คุณก็ยังจะไม่ได้ปลูกต้นไม้ใช่ไหม

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีต passive voice

Will + กรรม + have been +กริยาช่อง 3 (V.3)?

Will + กรรม + not have been + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Will these birds have been caught before I come back home?
นกพวกนี้จะถูกจับก่อนที่ฉันจะกลับมาบ้านหรือไม่

Will these birds have been caught before I come back home?
นกพวกนี้จะถูกจับก่อนที่ฉันจะกลับมาบ้านหรือไม่

Will many injections have been given to my grandpa by the doctor?
คุณปู่จะถูกฉีดยา (โดยคุณหมอ) หลายครั้งหรือไม่

Will many injections not have been given to my grandpa by the doctor?
คุณปู่จะไม่ถูกฉีดยา (โดยคุณหมอ) หลายครั้งใช่มั้ย

ประโยคคำถาม Wh- questions รูปอนาคตกาลสมบูรณ์

ประโยคคำถามแบบ Wh- questions เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้

Whoใคร
Whomใคร
Whatอะไร
Whichอันไหน
Whenเมื่อไหร่
Whereที่ไหน
Whyทำไม
Howอย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh- questions รูปอนาคตกาลสมบูรณ์

โครงสร้างนี้ใช้สำหรับคำถามที่ต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น

คำถาม + will + ประธาน + have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Why will you have taken the bus when I get my motorbike? 
คุณจะไปนั่งรถเมล์ทำไมเมื่อฉันกำลังจะได้รถมอเตอร์ไซค์

How will they have built the toy house before they get some glue?
พวกเขาสร้างบ้านของเล่นได้อย่างไรก่อนที่พวกเขาจะได้กาว

When will they have paid her the price in my presence?
เมื่อไหร่ที่พวกเขาจะจ่ายเงินเธอต่อหน้าฉัน

Where will have she helped them?
เธอจะช่วยพวกเขาได้ที่ไหน

Why will they have blamed him?
ทำไมพวกเธอจะต้องตำหนิเขา

โครงสร้างคำถาม Wh- question แบบ negative รูปอนาคตกาลสมบูรณ์

ประโยคคำถามเช่นนี้ เป็นการถามประธานถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่ได้เกิดในอนาคต

คำถาม + will + ประธาน + not + have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Why will you not have asked for help before the game starts?
ทำไมคุณถึงจะไม่ขอความช่วยเหลือก่อนเกมจะเริ่มล่ะ

What will you not have brought with you by the time we leave the hotel?
มีอะไรบ้างที่คุณจะไม่เอาไปก่อนที่เราจะออกจากโรงแรม

How will you not have gotten any prizes when you play so many times?
คุณจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยได้อย่างไรเมื่อคุณลงเล่นหลายๆครั้ง

Where will you not have planted some flower?
ที่ไหนที่คุณจะไม่ปลูกดอกไม้

Why will they not have come when we are ready?
ทำไมพวกเขาจะยังไม่มาเมื่อพวกเราพร้อมแล้ว

โครงสร้างคำถาม Who รูปอนาคตสมบูรณ์

ประโยคคำถาม Who ถูกใช้เมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะมีการกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ทราบประธานผู้กระทำเหตุการณ์นั้นคือใคร

Who + will have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Who will have invited him to the competition when it’s your turn to play?
ใครชวนเขาเข้ามาในการแข่งขัน เมื่อถึงเวลาที่คุณลงเล่น

Who will have finished the work by 11 o’clock?
ใครจะทำงานเสร็จก่อนเวลา 11 โมง

โครงสร้างคำถาม Who รูปอนาคตกาลสมบูรณ์ แบบ negative

ประโยคคำถาม Who แบบ negative ถูกใช้เมื่อมีประธานที่เราไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำสิ่งใด

Who + will + not + have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Who will not have done the homework by the end of July?
ใครที่ทำการบ้านไม่เสร็จก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม

Who will you not have invited to our team?
จะมีใครบ้างคุณจะไม่เชิญเข้าทีมของพวกเรา

โครงสร้างคำถาม Which รูปอนาคตกาลสมบูรณ์

คำถามที่ใช้ Which เป็นการบอกให้เลือกอย่างสิ่งใด จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + กรรม + will + ประธาน + have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)?

การใช้ Which อีกแบบ คือ การถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดจะเป็นผู้กระทำ

Which + ประธาน + will have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

Which snack will you have eaten by lunch time?
คุณจะกินขนมอะไรก่อนเวลาอาหารเที่ยง

Which book will you have read by the end of the year?
คุณจะอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างก่อนสิ้นปีนี้

Which player will have stepped out from the game before it ends?
ผู้เล่นคนไหนจะออกจากเกมก่อนที่เกมจะจบลง

โครงสร้างคำถาม Which รูปอนาคตกาลสมบูรณ์ แบบ negative

คำถามเช่นนี้เป็นการถามประธานให้เลือกตอบสิ่งที่ประธานไม่ได้เลือก

Which + กรรม + will + ประธาน + not have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)?

ถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดจะไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Which + ประธาน + will not have + คำกริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

Which sunglasses will you not have brought when we go to the beach?
แว่นตากันแดดอันไหนที่คุณจะไม่เอาไปเวลาที่พวกเราไปทะเล

Which car will they not have used by Sunday?
ก่อนจะถึงวันอาทิตย์ พวกเขาจะไม่ใช้รถคันไหนบ้าง

Which player will not have stepped on the field when the game starts?
ผู้เล่นคนไหนจะไม่ก้าวลงสนามเมื่อเกมเริ่มขึ้น

เราจะพบการใช้ประโยค Future Perfect Tense ไม่บ่อยนักในประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น เมื่อต้องการเล่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันในอนาคต เป็นต้น ซึ่งประโยคสนทนาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตทั่วไปจะไม่ซับซ้อนขนาดนั้น เราจึงได้ยินการใช้ Future Simple Tense บ่อยกว่าประโยครูปอนาคตรูปแบบอื่น อย่างไรก็ดี Future Perfect Tense อาจพบได้บ่อยในงานเขียน วรรณกรรม หรือบทกวีภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนมักจะได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ใหญ่ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้ใช้ Tense นี้บ่อยนัก แต่คุณอาจพบเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติที่ใช้ Tense นี้ในการเขียนอีเมลหรือนัดหมายในที่ทำงานได้ เราสามารถหาสื่อการเรียน Tense ภาษาอังกฤษได้จากหลายแหล่งให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต หรือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่มาพร้อมกับแบบฝึกหัด หากคุณรู้สึกว่าการเรียนด้วยตัวเองเป็นเรื่องยาก ปัจจุบันก็มีติวเตอร์หรือครูสอนภาษาอังกฤษมากมายที่พร้อมจะช่วยให้การเรียน Tense และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายได้

อัพเดทล่าสุด: