Future Simple Tense คืออะไร การใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค

Future Simple Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Future Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคอนาคตกาลแบบอื่นๆ อีก คือ

Future Simple Tense คือ ประโยคอนาคตกาล ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขณะที่พูดนั้น เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆยังไม่เกิดขึ้น

ประโยคแบบ Future Simple Tense มักมีคำวิเศษณ์บอกเวลาที่เป็นอนาคตปรากฎอยู่ในประโยคเสมอ ยกตัวอย่างเช่น

  • tomorrow = พรุ่งนี้
  • next Monday (Tuesday, Wednesday,…) = วันจันทร์ (อังคาร, พุธ…) หน้านี้
  • soon = เร็วๆ นี้
  • in a while = อีกแป๊ปนึง, อีกประเดี๋ยวหนึ่ง, ประเดี๋ยวเดียว
  • tonight = คืนนี้
  • in three days’ time = อีก 3 วัน
  • shortly = เร็วๆ นี้

เราสามารถเขียนประโยคอนาคตในภาษาอังกฤษสามารถได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  • Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรงในอนาคต ซึ่งประโยคลักษณะนี้จะมีกรรมมารองรับหรือไม่ก็ได้
  • Passive Voice คือ ประโยคที่เน้นกรรมหรือผู้ถูกกระทำในอนาคต โดยกรรมหรือผู้ถูกกระทำจะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค คำกริยาในประโยคแบบ Passive Voice จะเป็นคำกริยาช่อง 3 (V.3) หรือที่เรียกว่า Past Participle

will และ be going to

การเขียนประโยค Future Simple Tense สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ การเขียนด้วยการใช้ will ซึ่งเป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) และการเขียนด้วยการใช้ be going to กรณีที่ต้องการเขียนแบบ be going to ผู้เขียนจะต้องเลือกใช้กริยาช่วย be ช่องที่ 1 ให้ถูกต้องตามประธานของประโยคดังต่อไปนี้

ประธานverb to be ช่อง 1
Iam
Weare
Youare
Theyare
Heis
Sheis
Itis
สรุปโครงสร้าง Future Simple Tense แบบ will
สรุปโครงสร้าง Future Simple Tense แบบ will
สรุปโครงสร้าง Future Simple Tense แบบ be going to
สรุปโครงสร้าง Future Simple Tense แบบ be going to

ประโยคบอกเล่ารูปอนาคต

คือ การเล่าเรื่องราวหรือการกระทำต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอนาคต active voice

ประธาน + will + กริยาช่อง 1
ประธาน + verb to be + going to + กริยาช่อง 1

ตัวอย่าง

The plane will arrive at Suvarnabhumi airport in a few minutes.
The plane is going to arrive at Suvarnabhumi airport in a few minutes.
เครื่องบินกำลังจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้

I will go to the United States next week.
I am going to go to the United States next week.
ฉันกำลังจะไปสหรัฐอเมริกาสัปดาห์หน้า

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอนาคต passive voice

กรรม + will be + V.3 (Past Participle)
กรรม + verb to be + going to be + V.3 (Past Participle)

ตัวอย่าง

The car will be washed in the evening.
The car is going to be washed in the evening.
รถยนต์จะถูกล้างเย็นนี้

The room will be painted by painter next morning.
The room is going to be painted by painter next morning.
ห้องจะถูกทาสีโดยช่างทาสีในเช้าวันถัดไป

ประโยคปฏิเสธรูปอนาคต

คือ ประโยคปฏิเสธการกระทำในอนาคตหรือบอกถึงเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีคำว่า “not” ตามหลัง will ในประโยค และใช้ร่วมกับกริยารูปปกติที่ไม่มีการผัน

เมื่อเราใช้ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “not” ตามหลังคำกริยา บ่อยครั้งที่เราพบเจ้าของภาษาจะย่อคำนั้นให้สั้นลง เรียกว่า Contraction หรือ การย่อคำ ในประโยคอนาคตกาลเราจะพบการย่อคำ เช่น won’t หรือ isn’t ging to เป็นต้น

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอนาคต active voice

ประธาน + will not (won’t) + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)
ประธาน + verb to be + not going to + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)

ตัวอย่าง

He will not go to school tomorrow.
He is not going to go to school tomorrow.
เขาจะไม่ไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้

I won’t leave until I’ve seen Jackson Wang.
I am not going to leave until I’ve seen Jackson Wang.
ฉันจะไม่ยอมไปไหนถ้าฉันยังไม่ได้เจอแจ็คสัน หวัง

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอนาคต passive voice

ประโยค passive voice ในรูปปฏิเสธจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

กรรม + will not / won’t + be + V.3 (Past Participate)
กรรม + verb to be + not going to be + V.3 (Past Participle)

ตัวอย่าง

The audio music will not be heard by them.
The audio music is not going to be heard by them.
เสียงเพลงไม่ถูกได้ยินโดยพวกเขา (พวกเขาไม่ได้ยินเสียงเพลง)

This movie will not be watched by us.
This movie is not going to be watched by us.
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ถูกดูโดยพวกเรา (พวกเราจะไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้)

ประโยคคำถาม Yes/No รูปอนาคต

คือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะตัดสินใจในอนาคต โดยมีคำตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ (Yes/No) เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอนาคต active voice

Will + ประธาน + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Verb to be + ประธาน + going to + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)

Will + ประธาน + not + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Verb to be + ประธาน + not going to + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)

ตัวอย่าง

Will you come back home tonight?
Are you going to come back home tonight?
คืนนี้เธอจะกลับบ้านไหม

Will she be at the office tomorrow?
Is she going to be at the office tomorrow?
วันพรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่สำนักงานหรือไม่

Will you not come back home tonight?
Are you not going to come back home tonight?
คืนนี้เธอจะไม่กลับบ้านใช่ไหม

Will she not be at the office tomorrow?
Is she not going to be at the office tomorrow?
วันพรุ่งนี้เธอจะไม่อยู่ที่สำนักงานใช่ไหม

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอนาคต passive voice

Will + ประธาน + be + V.3 (Past Participle)?
Verb to be + ประธาน + going to be + V.3 (Past Participle)?

Will + ประธาน + not be + V.3 (Past Participle)?
Verb to be + ประธาน + not going to be + V.3 (Past Participle)?

ตัวอย่าง

Will the motorbike be driven by him?
Is the motorbike going to be driven by him?
รถจักรยานยนต์คันนั้นจะถูกเธอขี่ไหม (เธอจะได้ขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นหรือไม่)

Will the English conversation course not be taught by Mr.David?
Is the English conversation course not going to be taught by Mr.David?
คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษจะไม่ถูกครูเดวิดสอนใช่ไหม (ครูเดวิดจะไม่ใช่คนสอนสอนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษใช่ไหม)

ประโยคคำถาม Wh- questions รูปอนาคต

ประโยคคำถามแบบ Wh- questions เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้

Whoใคร
Whomใคร
Whatอะไร
Whichอันไหน
Whenเมื่อไหร่
Whereที่ไหน
Whyทำไม
Howอย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh-questions รูปอนาคต

เมื่อต้องการถามถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต และต้องการคำตอบที่มากกว่า ใช่หรือไม่ใช่ เราจะใช้คำถามที่ประกอบด้วย Wh-words ซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

คำถาม + will + ประธาน + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
คำถาม + verb to be + ประธาน + going to + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

What will we do next week?
What are we going to do next week?
สัปดาห์หน้าพวกเราจะทำอะไรกันดี

Why will you be a good fit for this position?
Why are you going to be a good fit for this position?
ทำไมคุณถึงเหมาะกับตำแหน่งนี้

When will she give you an answer?
When is she going to give you an answer?
เมื่อไหร่ที่เธอจะให้คำตอบคุณ

Where will you go for your vacation?
Where are you going to go for your vacation?
วันหยุดนี้คุณจะไปไหน

How will I see you again?
How am I going to see you again?
ฉันจะพบคุณอีกครั้งได้อย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh-question แบบ negative รูปอนาคต

ประโยคคำถามลักษณะนี้ เป็นการถามถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคต

คำถาม + will + ประธาน + not + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
คำถาม + won’t + ประธาน + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
คำถาม + verb to be + ประธาน + not going to + คำกริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

Why won’t you adopt me?
Why are you not going to adopt me?
ทำไมคุณถึงไม่รับฉันไปเลี้ยง

What will Rose not find in her birthday party?
What is Rose not going to find in her birthday party?
โรสจะไม่เจออะไรในงานวันเกิดของเธอ

When will Thai people not need a covid-19 vaccine?
When are Thai people not going to need a covid-19 vaccine?
เมื่อไหร่ที่คนไทยจะไม่ต้องได้รับวัคซีนโควิด19

Where will it not rain this weekend?
Where is it not going to rain this weekend?
ที่ไหนที่ฝนจะไม่ตกสุดสัปดาห์นี้

Which dress will you not see in your closet?
Which dress are you not going to see in your closet ?
กระโปรงชุดไหนที่คุณจะไม่ได้เห็นในตู้เสื้อผ้าของคุณอีก

โครงสร้างคำถาม Who รูปอนาคต

ประโยคคำถาม Who ถูกใช้เมื่อต้องการทราบว่าใครเป็นผู้กระทำหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Who + will + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Who + verb to be + going to + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

Who will go to the concert this Sunday?
Who is going to go to the concert this Sunday?
อาทิตย์นี้ใครจะไปดูคอนเสิร์ตบ้าง?

Who will eat dinner at the Olive Garden this this evening?
Who is going to eat dinner at the Olive Garden this this evening?
เย็นนี้ใครจะไปทานอาหารเย็นที่ Olive Garden?

โครงสร้างคำถาม Who รูปอนาคต แบบ negative

ประโยคคำถาม Who แบบ negative จะใช้เมื่อเราไม่ทราบว่าใครไม่ได้กระทำหรืองดเว้นการกระทำบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Who + will not (won’t) + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Who + verb to be + not going to + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

Who will not enter the castle?
Who is not going to enter the castle?
ใครจะไม่ได้เข้าไปในปราสาท

Who will not clean the room this Friday?
Who is not going to clean the room this Friday?
ใครที่ไม่ต้องทำความสะอาดวันศุกร์นี้

โครงสร้างคำถาม Which รูปอนาคต

คำถามที่ใช้ Which เป็นการถามเพื่อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + กรรม + will + ประธาน + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Which + กรรม + verb to be + ประธาน + going to + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

Which bag will you take for shopping tomorrow?
Which bag are you going to take for shopping tomorrow?
คุณชอบกระเป๋าใบไหนสำหรับการจะไปช็อปปิ้งวันพรุ่งนี้

Which shirt will Anne buy?
Which shirt is Anne going to buy?
ประเทศไหนที่จะทำให้แจ็คสัน หวังมีความสุข

การใช้ which อีกสถานการณ์หนึ่งคือ สถานการณ์ที่ประธานคนใด/สิ่งใดเป็นผู้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + ประธาน + will + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Which + ประธาน + verb to be + going to + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

Which president will resign tomorrow?
Which president is going to resign tomorrow?
ประธานาธิบดีคนใดจะลาออกในวันพรุ่งนี้

Which person will drive this car next week?
Which person is going to drive this car next week?
ใครจะขับรถคันนี้ในสัปดาห์หน้า?

โครงสร้างคำถาม Which รูปอนาคต แบบ negative

สำหรับใช้ถามเพื่อต้องการทราบว่าสิ่งไหนที่ไม่ได้เลือกทำหรืองดเว้นกระทำในอนาคต

Which + กรรม + will + ประธาน + not + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Which + กรรม + won’t + ประธาน + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Which + กรรม + verb to be + ประธาน + not going to + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

Which book will you not read tonight?
Which book won’t you read tonight?
Which book are you not going to read tonight?
หนังสือเล่มไหนที่คุณจะไม่ได้อ่านในคืนนี้

Which subject will you not enrol this semester?
Which subject won’t you enrol this semester?
Which subject are you not going to enrol this semester?
วิชาใดที่คุณจะไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้

การใช้ which ในสถานการณ์ที่ประธานคนใด/สิ่งใดจะไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + ประธาน + will not (won’t) + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?
Which + ประธาน + verb to be + not going to + กริยารูปปกติ (Infinitive Verb)?

ตัวอย่าง

Which runners will not run the race next Monday?
Which runners are not going to run the race next Monday?
นักวิ่งคนไหนจะไม่ลงแข่งวันจันทร์นี้

Which students will not go to the school trip next month?
Which students are not going to go to the school trip next month?
นักเรียนคนไหนจะไม่ไปทัศนศึกษาในเดือนหน้า?

Future Simple Tense เป็นประโยคอนาคตรูปแบบที่ง่ายที่สุดใน Tense ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับประโยคอนาคตทั้งหมด และเป็นรูปแบบประโยคอนาตคกาลแบบแรกที่นักเรียนจะได้เรียนเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ

Tense ภาษาอังกฤษอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้พบ ได้ยิน และได้ใช้ประโยค Future Simple Tense อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในวงสนทนาภาษาอังกฤษ หรือการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงานสำหรับวัยทำงาน ดังนั้นนักเรียนควรทำความเข้าใจและฝีกฝนให้คล่อง นอกจากนี้ยังมีสื่อการสอนให้นักเรียนได้ศึกษามากมาย ทั้งในเรียนด้วยตัวเองจากตำราเรียนภาษาอังกฤษ เรียนจากเว็บเรียนภาษาอังกฤษฟรีบนอินเตอร์เน็ต และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์สอนภาษาอังฤษ

อัพเดทล่าสุด: