Future Perfect Continuous Tense คืออะไร สรุปวิธีใช้ และโครงสร้าง

Future Perfect Continuous Tense คือ ประโยคอนาคตกาลสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง มีวิธีใช้ประโยคเช่นเดียวกับประโยค Present Perfect Tense ทุกประการ กล่าวคือ ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อถึงเวลานั้นเหตุการณ์แรกจะเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วและมีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นตามมา เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อนจะใช้ประโยค Future Perfect Continuous Tense หรือ Future Perfect Tense ก็ได้ และเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่หลังจะใช้ประโยค Present Simple Tense แต่ประโยค Future Perfect Continuous Tense จะเน้นความต่อเนื่องของการกระทำมากกว่า

Future Perfect Continuous Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Future Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคอนาคตกาลแบบอื่นๆ อีก คือ Future Simple TenseFuture Continuous Tense และ Future Perfect Tense

ประโยคอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่องในภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ

  • Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรงในอนาคต ประโยคเช่นนี้จะมีกรรมมารองรับหรือไม่ก็ได้
  • Passive Voice คือ ประโยคที่เน้นไปที่กรรมหรือผู้ถูกกระทำในอนาคต จึงย้ายกรรมหรือผู้ถูกกระทำในอนาคตนั้น มาทำหน้าที่ประธานในประโยค คำกริยาในประโยคแบบ Passive Voice จะเป็นคำกริยาช่อง 3 (V.3) หรือที่เรียกว่า Past Participle
สรุปโครงสร้าง Future Perfect Continuous Tense
สรุปโครงสร้าง Future Perfect Continuous Tense

ประโยคบอกเล่ารูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

คือ การบอกเล่าเรื่องราวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตสองเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้ Future Perfect Continuous Tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดตามหลังจะใข้ Present Simple Tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง active voice

ประธาน + will have been + กริยาช่อง 1 เติม ing

ตัวอย่าง

By 3 o’clock I will have been working for 18 hours.
เมื่อถึงเวลาตีสาม ผมจะได้ทำงาน (ติดต่อกันมา) เป็นเวลาครบ 18 ชั่วโมงแล้ว

When you arrive, she will have been waiting for you 3 hours.
เมื่อคุณมาถึง เธอน่าจะคอยคุณ (ติดต่อกัน) มาครบ 3 ชั่วโมงแล้วล่ะ

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอดีต passive voice

กรรม + will have been being + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The paintings will have been being observed in art galleries all over the country.
รูปภาพจะถูกสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องในหอศิลป์ทั่วประเทศ

His uncle will have been being elected prime minister for decades.
คุณลุงของเขาน่าจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี (อย่างต่อเนื่อง) หลายทศวรรษ

ประโยคปฏิเสธรูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

คือ ประโยคที่ปฏิเสธการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดในอนาคตประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า not ที่แปลว่า “ไม่ได้…” กำกับอยู่ในประโยค

เมื่อเราใช้ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “not” ตามหลังคำกริยา บ่อยครั้งที่เราพบเจ้าของภาษาจะย่อคำนั้นให้สั้นลง เรียกว่า Contraction หรือ การย่อคำ ในประโยค Future Perfect Tense เราจะพบการย่อคำ คือ won’t

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง active voice

ประธาน + will not (won’t) have been + กริยาช่อง 1 เติม ing

ตัวอย่าง

He will not have been expecting a positive answer.
เขาคงจะไม่คาดหวังคำตอบเชิงบวกหรอก

The hikers will not had been walking that long before they reach the summit of the mountain.
นักปีนเขาไม่ต้องเดินนาน (ต่อเนื่อง) นานขนาดนั้นก่อนที่พวกเขาจะถึงยอดเขา

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง passive voice

กรรม + will + not + have + been + being + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The dog will not had been being fed for 2 months by June.
เมื่อถึงเดือนมิถุนายน สุนัขจะไม่ได้กินอาหารเลยมาสองเดือน

The city will have been being built on for over a year by next month. 
เดือนหน้า เมืองนี้จะถูกสร้างขึ้นมาครบหนึ่งปีแล้ว 

ประโยคคำถาม Yes/No รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

คือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องการคำตอบเป็นคำว่า ใช่/ไม่ใช่ (Yes/No) เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีต active voice

Will + ประธาน + have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

Will + ประธาน + not have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Will my parents have been being together for forty years next month?
เดือนหน้าพ่อแม่ของเราจะอยู่ด้วยกันมานานสี่สิบปีแล้วใช่มั้ย

Will my parents not have been being together for two years next month?
เดือนหน้าพ่อแม่ของพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานสองปี

Will I have been waiting that long when you arrived?
ฉันจะต้องรอนานมากขนาดนั้นเลยใช่มั้ยตอนคุณมาถึง

Will I not have been waiting that long when you arrived?
ฉันไม่ต้องรอนานมากขนาดนั้นเลยใช่มั้ยตอนคุณมาถึง

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง passive voice

Will + กรรม + have been being + กริยาช่อง 3 (V.3)?

Will + กรรม + not have been being + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Will our car have been being repaired when we get to the garage?
รถของพวกเราจะถูกซ่อมอยู่ใช่มั้ยตอนที่พวกเราไปถึงอู่ซ่อมรถ

Will our car not have been being repaired when we get to the garage?
รถของพวกเราจะไม่ได้ถูกซ่อมเลยเหรอตอนที่พวกเราไปถึงอู่ซ่อมรถ

Will the door have been being painting by Sunday?
ประตูจะถูกทาสีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์

Will the door not have been being painting by Sunday?
ประตูจะไม่ถูกทาสีเลยจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์

ประโยคคำถาม Wh- questions รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

ประโยคคำถามแบบ Wh- question เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้

Whoใคร
Whomใคร
Whatอะไร
Whichอันไหน
Whenเมื่อไหร่
Whereที่ไหน
Whyทำไม
Howอย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh- questions รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

โครงสร้างนี้ใช้สำหรับถามถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องการรายละเอียดมากกว่าคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่

คำถาม + will + ประธาน + have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

When will she have been being there four weeks?
เมื่อไหร่ที่เธอจะอยู่ที่นั่นครบสี่สัปดาห์

How will I have been talking to your friend?
ฉันจะได้คุยกับเพื่อนของคุณได้อย่างไร

When will she have been writing that book?
เธอจะเขียนหนังสือเล่มนั้นเสร็จเมื่อไหร่

Where will they have been singing all the song?
พวกเขาจะไปร้องเพลงทั้งหมดนั่นที่ไหน

Why will we have been studying all the English tenses by Monday?
ทำไมพวกเราจะต้องเรียนเรื่องประโยคในภาษาอังกฤษทั้งหมดก่อนวันจันทร์นี้ด้วย

โครงสร้างคำถาม Wh- questions แบบ negative รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

ประโยคคำถามเช่นนี้ เป็นการถามประธานถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

คำถาม + will + ประธาน + not have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Why will I not have been listening that music by this weekend?
ทำไมฉันถึงจะไม่ได้ฟังเพลงนั้นก่อนสุดสัปดาห์

What will you have been doing before I get home?
คุณกำลังทำอะไรอยู่ก่อนฉันจะถึงบ้าน

When will I have been eating durians?
เมื่อไหร่ที่ฉันจะได้กินทุเรียนซักที

Where will I not have been sailing the boat?
ฉันจะไม่ได้พายเรือที่ไหนบ้าง

Why will they have been smoking the cigarettes?
ทำไมพวกเขาถึงจะต้องสูบบุหรี่ด้วย

โครงสร้างคำถาม Who รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

ประโยคคำถาม Who ถูกใช้เมื่อมีการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่ทราบประธานผู้กระทำเหตุการณ์นั้น

Who + will + have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Who will have been playing tennis?
ใครที่กำลังจะเล่นเทนนิสไม่หยุดเลย

Who will have been running ten kilometers ?
ใครที่จะวิ่งสิบกิโล (โดยไม่หยุดเลย)

โครงสร้างคำถาม Who รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง แบบ negative

ประโยคคำถาม Who แบบ negative ถูกใช้เมื่อมีประธานที่เราไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำสิ่งใดในอนาคต

Who + will not have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Who will not have been doing all the work?
ใครที่ไม่ได้ทำงานทั้งหมดนั่นเลย

Who will not have been eating all the cookies?
ใครจะได้กินคุ้กกี้ทั้งหมด

โครงสร้างคำถาม Which รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

คำถามที่ใช้ Which เป็นการบอกให้เลือกอย่างสิ่งใด จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + กรรม + will + ประธาน + have + been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

การใช้ Which อีกแบบ คือ การถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดจะเป็นผู้กระทำ

Which + ประธาน + will have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Which kind of movie will you have been watching for all day?
ภาพยนตร์ประเภทไหนที่คุณจะนั่งดูต่อเนื่องได้ทั้งวัน

Which glasses will she have been wearing by next week?
แว่นตาอันไหนที่เธอจะใส่ไม่ยอดถอดจนถึงสัปดาห์หน้า

Which runner will have been running for 100 km in total by next month?
นักวิ่งคนไหนจะวิ่งได้ทั้งหมด 100 กิโลเมตรภายในเดือนหน้านี้

โครงสร้างคำถาม Which รูปอนาคตสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง แบบ negative

คำถามเช่นนี้เป็นการถามประธานให้เลือกตอบสิ่งที่ประธานไม่ได้เลือกกระทำในอนาคต

Which + กรรม + will + ประธาน + not + have + been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดจะไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Which + ประธาน + will not have been + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Which restaurant will they not have been going?
ร้านอาหารร้านไหนที่พวกเขาจะไม่ไปเลย

Which subject will you not have been studying by next year?
วิชาไหนที่คุณจะไม่ยอมเรียนเลยจนกว่าจะถึงปีหน้า

Which student will have not been studying hard for the exam?
นักเรียนคนไหนจะไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างหนักสำหรับการสอบ

ประโยคแบบ Future Perfect Continuous เป็นประโยคที่ไม่ค่อยได้ยินชาวต่างชาติใช้บ่อยนักในบทสนทนา และพบมากในงานเขียนภาษาอังกฤษยุคเก่า บทกวี และหนังสือวรรณกรรมภาษาอังกฤษ เพราะการนำมาใช้มีความคล้ายคลึงกับประโยคแบบ Future Perfect มาก แต่ประโยคแบบหลังนั้นสั้นกว่าและมีความซับซ้อนน้อยกว่า ทำให้ผู้ใช้นิยมใช้ Future Perfect Tense ในการพูดภาษาอังกฤษบ่อยกว่า อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ประโยคแบบ Future Perfect Continuous รวมถึง Tense ภาษาอังกฤษอื่นๆ มีความจำเป็นต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องผ่านการสอบไวยากรณ์ หรือผู้ใหญ่ที่ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC และ IELTS เป็นต้น การติวสอบไวยากรณ์ในปัจจุบันมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบด้วยตัวเองโดยใช้หนังสือสอนภาษาอังกฤษ หรือติวเข้มไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์และเทคนิกที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนก็จะช่วยให้นักเรียนเก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้

อัพเดทล่าสุด: