วิธีอ่านรากที่สองภาษาอังกฤษ Square root และอ่านกำลังสองสมบูรณ์

รากที่สองในภาษาอังกฤษเรียกว่า square root (สะแควร์ รูท) เขียนด้วยเครื่องหมาย √  ในภาษาอังกฤษอาจเรียกว่าเครื่องหมาย root (รูท) หรือ เครื่องหมาย radical (ราดิคอล) ก็ได้

คำศัพท์เกี่ยวกับรากที่สอง

คำศัพท์ที่อาจพบเมื่อเราเขียนหรืออ่านรากที่สองในภาษาอังกฤษมีดังนี้

 • square อ่านว่า (สะแควร์) แปลว่า สี่เหลี่ยม
 • squared อ่านว่า (สะแควร์ดฺ) แปลว่า ตัวเลขที่คูณตัวมันเอง เช่น 2×2, 7×7 เป็นต้น
 • root อ่านว่า (รูท) แปลว่า ราก
 • radical อ่านว่า (ราดิคอล) แปลว่า เป็นรากฐาน

วิธีอ่านรากที่สองภาษาอังกฤษ

คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอ่านรากที่สองคือคำว่า square root และคำว่า of (ออฟ) ที่แปลว่า “ของ” เพื่อใช้ระบุจำนวน เมื่อใช้รวมกันจะกลายเป็น

square root of
(สะแควร์ รูท ออฟ)
แปลว่า “รากที่สองของ…”

ตัวอย่างการอ่านรากที่สอง

 • √1 อ่านว่า The square root of one (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ วัน)
 • √4 อ่านว่า The square root of four (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ ฟอร์)
 • √9 อ่านว่า The square root of nine (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ ไนน์)
 • √16 อ่านว่า The square root of sixteen (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ ซิกส์ทีน)
 • √25 อ่านว่า The square root of twenty five (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ ทะเว็นตี้ ไฟว์)
 • √36 อ่านว่า The square root of thirty six (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ เซอร์ตี้ ซิกส์)
 • √49 อ่านว่า The square root of forty nine (เดอะ สะแควร์ รูท ออฟ ฟอร์ตี้ ไนน์)

กำลังสองสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ

กำลังสองสมบูรณ์ หมายถึง จำนวนเต็มที่มาจากผลคูณของจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งด้วยตัวของมันเอง หรือเป็นผลลัพธ์ของจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งยกกำลังสอง เลขกำลังสองสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า

perfect square
(เพอร์เฟ็ค สะแควร์)
แปลว่า “กำลังสองสมบูรณ์”

ตัวอย่างวิธีอ่านกำลังสองสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษมีดังนี้

4 เป็นกำลังสองสมบูรณ์
4 is a perfect square.
(ฟอร์ อิส อะ เพอร์เฟ็ค สะแควร์)

16 เป็นกำลังสองสมบูรณ์
16 is a perfect square.
(ซิส์ทีน อิส อะ เพอร์เฟ็ค สะแควร์)

23 เป็นกำลังสองไม่สมบูรณ์
23 is non perfect square.
(ทะเว็นตี้ ทรี อิส นอน เพอร์เฟ็ค สะแควร์)

ถอดรากที่สองภาษาอังกฤษ

ถอดรากภาษาอังกฤษเรียกว่า extract square root (เอกส์แตร็กท์ สะแควร์ รูท) มักนิยมเรียกอย่างง่ายว่า find square root (ไฟนด์ สะแควร์ รูท) ที่แปลว่า หารากที่สอง

extract square root of…
(เอกส์แตร็กท์ สะแควร์ รูท ออฟ…)
แปลว่า “ถอดรากที่สองของ…”

วิธีเรียกอย่างง่าย

find square root of…
(ไฟนด์ สะแควร์ รูท ออฟ…)
แปลว่า “หารากที่สองของ…”

ตัวอย่างการถอดรากที่สองในภาษาอังกฤษ เช่น

จงหารากที่สองของ 4
Find square root of 4.
(ไฟนด์ สะแควร์ รูท ออฟ ฟอร์)

รากที่สองของ 4 คือ ±2
Square root of 4 is ±2
(สะแควร์ รูท ออฟ ฟอร์ อิส พลัส ไมนัส ทูว)

จงหารากที่สองของ 16
Extract square root of 16
(เอกแตร็กท์ สะแควร์ รูท ออฟ ซิกส์ทีน)

รากที่สองของ 16 คือ 4
Square root of 16 is ±4
(สะแควร์ รูท ออฟ ซิกส์ทีน อิส พลัส ไมนัส ฟอร์)

การอ่านรากที่สอง หรือรากที่ 3 ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญสายอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ หากคุณเก่งคณิตศาสตร์แต่ไม่สามารถเรียกหรืออธิบายสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษให้เพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติเข้าใจได้ เช่น การอ่านยกกำลังภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมายคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น การทำงานของคุณอาจติดขัดหรือเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นแน่นอน การเรียนพิเศษกับครูภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้คุณทราบวิธีอ่านอย่างถูกต้องได้

อัพเดทล่าสุด: