บอกเวลาภาษาอังกฤษ การอ่านเวลา+เขียนเวลาภาษาอังกฤษ PM AM

เป็นที่รู้กันดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เป็นภาษาที่ยอมรับให้ใช้สื่อสารกันอย่างเป็นทางการในระดับนานาชาติ ภาษาอังกฤษจึงวนเวียนอยู่รอบตัวเรา ทั้งในการทำงานหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือกระทั่งอินเทอร์เน็ตต่างก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสในการทำงานแล้ว ยังช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ของเราให้กว้างขึ้นด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงการอ่านเวลาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานและยังใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ขั้นที่ 1 เรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

การอ่านหรือบอกเวลาในภาษาอังกฤษมักระบุเวลาในนาฬิกาเพียง 12 ชั่วโมง และมี AM กับ PM ต่อท้ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ดังนั้นการอ่านตัวเลข 1-12 จึงจำเป็นสำหรับการอ่านเวลา

ตัวเลขสำหรับอ่านชั่วโมง

ตัวเลขคำภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
1oneวัน
2twoทู
3threeซรี
4fourฟอร์
5fiveไฟฟ์
6sixซิกซ์
7sevenเซเวิน
8eightเอท
9nineไนน์
10tenเท็น
11elevenอีเลฟเวิน
12twelveทเวลฟ์

ตัวเลขสำหรับอ่านนาทีและวินาที

ตัวเลขสำหรับการอ่านนาทีและวินาทีมีทั้งหมด 60 ตัวเลข มักใช้ตัวเลขหลักสิบในการบอกเวลา ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวเลขหลักสิบที่ใช้สำหรับนาทีและวินาที

ตัวเลขคำภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
10tenเท็น
20twentyทเว็นที
30thirtyเซอร์ที
40fortyฟอร์ที
50fiftyฟิฟที
60sixtyซิกซ์ที

ขั้นที่ 2 เรียนคำบอกเวลา

คำต่อไปนี้จะใช้สำหรับการบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

คำภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปลภาษาไทย
Hourอาวเออร์ชั่วโมง
Minuteมินนิทนาที
Secondเซคเคินด์วินาที

ตัวอย่างการใช้คำลักษณะนามในประโยค

It took me 2 hours to finish my homework.
ฉันใช้เวลาทำการบ้านสองชั่วโมง

I can go to see you in 25 minutes.
ฉันไปพบคุณได้ภายใน 25 นาที

ขั้นที่ 3 วิธีอ่านเวลาภาษาอังกฤษ

การอ่านเวลาภาษาอังกฤษที่นิยมใช้มีอยู่ 2 วิธี

วิธีที่ 1 บอกชั่วโมงก่อนแล้วจึงตามด้วยนาที (ชั่วโมง + นาที)

ตัวอย่าง

เวลาคำภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7:25seven twenty-fiveเซเวิน ทเว็นที ไฟฟ์
3:42three forty-twoซรี ฟอร์ที ทู
10:05ten O-fiveเท็น โอ ไฟฟ์
2:30two thirtyทู เซอร์ที
5:35five thirty fiveไฟฟ์ เซอร์ที ไฟฟ์

ตัวอย่างประโยคบอกเวลา

Right now it’s seven twenty-five.
ขณะนี้เป็นเวลา 7 นาฬิกา 25 นาที

I went to the hospital at ten O-five.
ฉันไปโรงพยาบาลตอน 10 นาฬิกา 5 นาที

วิธีที่ 2 บอกนาทีก่อนแล้วตามด้วยชั่วโมง (นาที + past/to + ชั่วโมง)

ตั้งแต่นาทีที่ 1-30 เราจะใช้คำว่า “past“ หลังตัวเลขบอกนาทีจึงตามด้วยการบอกชั่วโมง และตั้งแต่นาทีที่ 31-59 จะใช้คำว่า “to“ หลังจากบอกนาทีแล้วตามด้วยชั่วโมงเช่นกัน

ตัวอย่าง

เวลาคำภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4:35twenty-five to fiveทเว็นที ไฟฟ์ ทู ไฟฟ์
10:50ten to elevenเท็น ทู อีเลฟเวิน
9:10ten past nineเท็น พาสท์ ไนน์
3:18eighteen past threeเอททีน พาส ซรี
5:58two to sixทู ทู ซิกซ์

ขั้นที่ 4 เรียนวิธีใช้คำลักษณะนามบอกเวลา

คำลักษณะนามอื่นๆที่ใช้ในการบอกเวลามีดังนี้

Quarter

ถ้าเวลาผ่านชั่วโมงที่ต้องการจะบอกไปแล้ว 15 นาที ปกติจะใช้คำว่า : (a) quarter past

9:15
It’s (a) quarter past nine.
อิทส์ (เออะ) ควอเทอร์ พาสท์ ไนน์
ขณะนี้เป็นเวลา 9 นาฬิกา 15 นาที

ถ้ายังเหลืออีก 15 นาทีก่อนจะถึงชั่วโมงที่ต้องการบอกเวลา เราจะใช้คำว่า : (a) quarter to

11:45
It’s (a) quarter to noon.
อิสท์ (เออะ) ควอเทอร์ ทู นูน
อีก 15 นาทีจะเป็นเวลาเที่ยง

Half

ถ้าเวลาผ่านชั่วโมงที่ต้องการบอกไปแล้ว 30 นาที ปกติจะใช้คำว่า : half past

4:30
It’s half past four.
อิสท์ ฮาล์ฟ พาสท์ ฟอร์
ขณะนี้เป็นเวลา 4 นาฬิกา 30 นาที หรือ สี่โมงครึ่ง

O’clock

คำว่า o’clock แปลว่าว่า ชั่วโมง มักถูกใช้เมื่อไม่มีนาที

เวลาคำภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทยความหมาย
07:00seven o’clockเซเวิน เออะคล็อค7 นาฬิกา
09:00nine o’clockไนน์ เออะคล็อค9 นาฬิกา
11:00eleven o’clockอีเลฟเวิน11 นาฬิกา

12:00

สำหรับการบอกเวลาตอนเที่ยงหรือ 12 นาฬิกาในภาษาอังกฤษสามารถบอกได้ 4 แบบ ดังนี้

คำภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทยความหมาย
twelve o’clockทเวลฟ์ เออะ คล็อค12 นาฬิกา
middayมิดเดย์เที่ยงวัน
noonนูนเที่ยงวัน
midnightมิดไนท์เที่ยงคืน

ขั้นที่ 5 การอ่าน AM และ PM

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนิยมใช้ระบบเวลา 12 ชั่วโมง ไม่นิยมใช้ระบบเวลา 24 ชั่วโมงอย่างการบอกเวลาในภาษาไทยและใช้ a.m. หรือ p.m. ในการระบุเวลาดังกล่าวว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน

a.m. (am) ใช้สำหรับบอกเวลาตอนเช้าก่อนเที่ยงวัน และ p.m. ใช้สำหรับบอกเวลาตอนบ่ายไปจนถึงก่อนเที่ยงคืน

5 am
five o’clock in the morning
ไฟฟ์ เออะคล็อค อิน เดอะ มอร์นิง
ตีห้า

5 pm
five o’clock in the afternoon
ไฟฟ์ เออะ คล็อค อิน ดิ อาฟเทอนูน
ห้าโมงเย็น

การอ่านหรือการบอกเวลาในภาษาอังกฤษจะแตกต่างกับการอ่านเวลาในภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้ภาษาอาจจะมีความสับสนอยู่บ้าง แต่หากได้ฝึกฝนและใช้อยู่เป็นประจำก็จะทำให้คุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ และเมื่อเข้าใจบริบทเรื่องการอ่านเวลาภาษาอังกฤษเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เจ้าของภาษาต้องการสื่อออกมาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องการอ่านเวลา เราควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเราให้สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงานได้