10 มหาวิทยาลัยเรียนภาษาอังกฤษ และสายภาษา มหาวิทยาลัยไหนดี

ในยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน โลกเราเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้พรมแดน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองเพิ่มความได้เปรียบในการทำงานและการศึกษาต่อ หรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือจากทั่วทุกมุมโลก ช่วยทำให้เรามีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างและแตกต่าง การเรียนภาษาต่างประเทศจึงยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอน มีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่คนต้องการเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีคณะอักษรศาสตร์ที่เปิดสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มีทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาอิตาเลียน เป็นต้น ซึ่งการเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ในบางสาขาวิชาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เช่น สาขาภาษาบาลี-สันสกฤต สาขาสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์มีทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 17,000 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมายาวนาน หากต้องการเรียนภาษาต่างประเทศจะต้องเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ ซึ่งมีมากถึง 20 สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน เป็นต้น บางสาขาวิชาเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ ผู้ที่ต้องการเรียนจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการสอบคัดเลือก ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 15,300 บาทต่อภาคการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์ภาษาเพื่อจัดอบรมสอนภาษาให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจอีกด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แต่ก็มีคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนภาษาให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน โดยสาขาวิชาภาษาจีนจะเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ และมีสาขาวิชาย่อยให้เลือกมากมาย มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและผลักดันให้ผู้เรียนได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมที่ต่างประเทศตามที่ผู้เรียนสนใจ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนครบครันและทันสมัย อาคารเรียนที่กว้างขวางที่เป็นจุดเด่นของคณะนี้ มีค่าเล่าเรียนเร่ิมต้นที่ 11,250 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านภาษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเลือกสอบเข้าคณะมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาตะวันออก ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ผู้ที่สนใจต้องสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจึงสามารถเข้าศึกษาต่อได้ และเหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนการศึกษาและทุนสำหรับงานวิจัยมากมาย ทั้งจากผู้สนับสนุนภายนอกและของทางคณะเอง หากไม่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเสียค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 12,900 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะที่เปิดสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ คณะโบราณคดี ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา และสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาโดยตรงได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงและความเป็นมายาวนาน มีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนที่นี่มากมาย ค่าเล่าเรียนของคณะโบราณคดีเริ่มต้นที่ 17,000 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของประเทศไทย หากต้องการเรียนภาษา จะต้องเรียนที่คณะมนุษศาสตร์ซึ่งมีหลายสาขาวิชา มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษา 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก โดยมีค่าเล่าเรียนเร่ิมต้นที่ 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะที่เปิดสอนภาษาได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหลายสาขาวิชา โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาได้แก่ สาขาวิชาตะวันตก มีวิชาเอกได้แก่ ภาษาสเปน ฝรั่งเศสและเยอรมัน, สาขาวิชาตะวันออก มีวิชาเอก ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น จีนและเกาหลี และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสาขาวิชาที่ทางคณะเปิดสอนครอบคลุมวิชายอดนิยมเกือบทั้งหมด โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ มีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนทางด้านภาษา มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษายุโรป ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษามลายู ภาษาอาหรับและภาษาไทย ซึ่งบางสาขาเป็นสาขาที่หาเรียนได้ยากจึงมีผู้ที่สนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 16,000 บาทต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและสถานที่กว้างขวางน่าเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ มี 4 สาขาวิชาให้เลือกสำหรับคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและสาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ ซึ่งทั้งสี่สาขารวมภาษาธุรกิจ 4 โปรแกรมและสามารถเลือกหลักสูตรธุรกิจย่อยได้ ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 472,585 บาทตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีสาขาวิชาทางด้านภาษาศาสตร์ที่หลากหลาย เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแห่งไม่จำกัดอายุผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องสอบคัดเลือก หากสนใจก็สมัครเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด โดยมีค่าเล่าเรียนประมาณ 3,750 บาทต่อภาคการศึกษา เมื่อเทียบค่าเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว

การเรียนภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกยอดนิยมที่มีนักเรียน นักศึกษาสนใจสมัครเรียนและสมัครสอบคัดเลือกจำนวนมาก มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ แต่ละแห่งก็มีวิชาเอกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นอกจากการเรียนในมหาวิทยาลัย เรายังสามารถเรียนภาษาได้หลายวิธี เช่น เรียนที่ศูนย์ภาษา โรงเรียนสอนพิเศษ หรือเรียนออนไลน์ ผู้เรียนควรเลือกวิธีเรียนภาษาให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด