คำกริยาสามช่องภาษาอังกฤษ Verb 3 ช่อง regular และ irregular verbs

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษที่แบ่งออกเป็น 3 ช่อง ใช้บอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา กริยาช่องที่ 1 (Base Form) ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ทั่วไป หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 (Past Simple) คือ อดีต กริยาช่องที่ 3 (Past Participle) คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense และ Passive Voice

กริยาช่อง 2 และกริยาช่อง 3 จะผันโดยการเติม -ed แต่จะมีการใช้ที่ต่างกัน คือ กริยาช่อง 2 จะใช้กับเหตุการณ์ในอดีตหรือประโยค Past Simple Tense ส่วนกริยาช่อง 3 หรือ Past Participle จะใช้กับกริยาที่มี had/have/has นำหน้า (Perfect Tense)

ตัวอย่างเช่น

 • live > lived > have lived — อยู่, อาศัย
 • study > studied > had studied — ศึกษา, เล่าเรียน

นอกจากนั้นยังใช้กริยาช่อง 3 กับประโยคแบบ Passive voice อีกด้วย เช่น

 • lie > lied > was lied to — โกหก, โกหก, ถูกโกหก
 • love > loved > were loved — รัก, เคยรัก, ถูกรัก

คำกริยา หรือ Verbs เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ควรรู้การใช้คำกริยาสามช่องให้ถูกต้อง

หลักการเติม -ed

หลักการเติม -ed ในกริยาสามช่อง
หลักการเติม -ed สำหรับกริยาช่อง 2, 3

ต่อไปนี้คือหลักการเติม -ed สำหรับกริยาช่อง 2 และกริยาช่อง 3 สำหรับกริยาปกติ (regular verbs)

 • เติม -ed ต่อท้ายคำกริยา
  เช่น talk > talked (พูดคุย) , employ > employed (จ้าง, ใช้)
 • กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ต่อท้ายได้เลย
  เช่น create > created (สร้าง, ประดิษฐ์) , live > lived (มีชีวิตอยู่, อาศัย, ถ่ายทอดสด)
 • คำกริยาสั้นๆ หรือคำกริยาพยางค์เดียวที่ประกอบด้วย พยัญชนะ+สระ+พยัญชนะ เราจะเติมตัวสะกดตัวสุดท้ายเพิ่มลงไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม -ed
  เช่น stop > stopped (หยุด), top > topped (โรยหน้า)
  อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายลงไปหากคำกริยานั้นลงท้ายด้วย w, x หรือ y
  เช่น play > played (เล่น), mix > mixed (ผสม)
 • ในคำกริยาที่ยาวขึ้น หากพยางค์สุดท้ายของกริยานั้นลงท้ายด้วย พยัญชนะ+สระ+พยัญชนะ รวมทั้งเน้นเสียงที่พยางค์สุดท้าย เราจะเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายลงไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม -ed
  เช่น prefer > preferred (ชอบมากกว่า)
  อย่างไรก็ตาม หากคำกริยานั้นเน้นเสียงที่พยางค์แรก ไม่ต้องเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายลงไป
  เช่น enter > entered (เข้า, เข้าร่วม)
 • หากคำกริยาลงท้ายด้วยพยัญชนะ + y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed
  เช่น try > tried (พยายาม, ลอง), study > studied (ศึกษา)

กริยาที่สามารถเติม -ed ได้ตามหลักข้างต้นนี้จะนับเป็นกริยาปกติ (Regular verb) ทั้งหมด

กริยาอปกติ (Irregular verbs)

Irregular verbs คือ คำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปด้วยการเติม -ed โดย irregular verbs สามารถเป็นคำกริยาที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันทั้ง 3 ช่อง เช่น swim > swam > swum (ว่ายน้ำ) คำกริยาที่คงรูปเดิม แต่ออกเสียงไม่เหมือนเดิม เช่น คำว่า “อ่าน” ภาษาอังกฤษ read (รี๊ด) > read (เร๊ด) > read (เร๊ด) หรือคำกริยาที่เปลี่ยนรูปแค่บางช่อง เช่น buy > bought > bought (ซื้อ) เป็นต้น

กริยา Irregular verbs ไม่สามารถเปลี่ยนรูปโดยการเติม -ed ได้ ดังนั้นต้องอาศัยการท่องจำ irregular verbs เท่านั้น

Irregular verbs กลุ่มที่ 1

ต่อไปนี้คือรายการคำกริยาอปกติ ที่มีรูปแบบไม่ปกติในภาษาอังกฤษ

กริยาช่อง 1
(V. 1)
กริยาช่อง 2
(V. 2)
กริยาช่อง 3
(V. 3)
คำแปล
arisearosearisenเกิดขึ้น, ลุกขึ้น
babysitbabysatbabysatช่วยดูแลเด็ก
bewas / werebeenเป็น, อยู่, คือ
beatbeatbeatenตี, เคาะ, พิชิต, โกง
becomebecamebecomeกลายเป็น
beginbeganbegunเริ่มต้น, เกิดขึ้น, ก่อตั้ง
bendbentbentโค้ง, ก้ม, งอ
betbetbetพนัน, คาดคะเน, เดิมพัน
bindboundboundผูก, มัด, เย็บเล่ม
bitebitbittenกัด, ขบ, กิน
bleedbledbledเลือดออก, แพร่กระจาย
blowblewblownเป่า, หายใจ, พัด
breakbrokebrokenทำให้แตก, ทำให้บาดเจ็บ
หยุด, แบ่งออกเป็นส่วน
breedbredbredออกลูก, แพร่พันธุ์, เลี้ยง
bringbroughtbroughtนำมาให้, ก่อให้เกิด
broadcastbroadcastbroadcastกระจาย, เผยแพร่,​ออกอากาศ
buildbuiltbuiltสร้าง, ปลูก
buyboughtboughtซื้อ, รับบริการ
catchcaughtcaughtจับ, คว้า, ติดเชื้อ, เข้าใจ
choosechosechosenเลือก, สมัคร
comecamecomeมา, เกิดขึ้น, ถึง
costcostcostเป็นมูลค่า, เป็นราคา, สิ้นเปลือง
cutcutcutตัด, หั่น, ฟัน,​ แล่
dealdealtdealtจัดการ, จัดสรร, ค้าขาย
digdugdugขุด, จิก, ขุดคุ้ย
dodiddoneทำ, จัดการ, ปฏิบัติ
drawdrewdrawnวาด, ดึง, ลาก, ถอน, จับ(ฉลาก)
drinkdrankdrunkดื่ม, กลืน
drivedrovedrivenขับ, ผลัก, ไล่, ต้อน
eatateeatenกิน, รับประทาน
fallfellfallenตก, ล้ม, ถอย, ตาย, พัง
feedfedfedกิน, ให้อาหาร
feelfeltfeltรู้สึก, รับรู้
fightfoughtfoughtต่อสู้, รบ, เอาชนะ
findfoundfoundพบ, หา, ประสบ
flyflewflownบิน, ขับ(เครื่องบิน, เหาะ, ปลิว
forbidforbadeforbiddenห้าม, ยับยั้ง
forgetforgotforgottenลืม, จำไม่ได้, ไม่สนใจ
forgiveforgaveforgivenยกโทษ, ให้อภัย
freezefrozefrozenแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,
ตกตะลึง, สะดุ้ง
หยุดกะทันหันเพราะความกลัว
getgotgot (BrE)
gotten (AmE)
ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, มาถึง
givegavegivenให้, มอบให้, แจก
gowentgoneไป, เคลื่อนไป, กระทำ, พยายาม
growgrewgrownเติบโต, เจริญ, งอกงาม, พัฒนา
hang*hunghungแขวน, ห้อย, เกาะ, ติด, แขวนคอ
havehadhadมี, ประกอบด้วย, ได้รับ, ดำเนินการ
hearheardheardได้ยิน, ฟัง,​ พิจารณา
hidehidhiddenซ่อน, ปิดบัง
hithithitตี, ต่อย, ชน, มาถึง, ถูกใจ, ปะทะ
holdheldheldกอด, ถือ, จับ, คว้า, อดทน
hurthurthurtทำร้าย, ทำให้เจ็บใจ, ทำอันตราย
keepkeptkeptเก็บ, ควบคุม, รักษา, ป้องกัน
knowknewknownรู้, รู้จัก, เข้าใจ, จำได้, มองออก
laylaidlaidวาง, ปู, พาด, ปล่อย, เผยแพร่
leadledledนำ, ชักจูง, สั่ง
leaveleftleftจากไป, ออกจาก, ทิ้งไว้, ปล่อย
lendlentlentให้ยืม, มอบให้, ปรับตัว
letletletให้, อนุญาต, ขอให้, ปล่อย
lie **laylainโกหก, นอน, หมอบ
lightlitlitจุดไฟ, เปิดไฟ, ทำให้สว่าง
loselostlostขาดทุน, สูญเสีย, แพ้
makemademadeทำ, สร้าง, ก่อ, นำมาซึ่ง
meanmeantmeantมุ่งหมาย,​มีเจตนา, ตั้งใจ, หมายถึง
meetmetmetพบ, ประสบ, เผชิญ, ขัดแย้ง
paypaidpaidจ่าย, ชำระ
putputputวาง, ใส่, บรรจุ, เคลื่อน
quitquitquitหยุด, ยุติ, เลิก, ละทิ้ง
rideroderiddenขี่, เดินเรือ, โต้คลื่น
ringrangrungล้อม, ใส่ห่วง, สั่นกระดิ่ง
riseroserisenลุกขึ้น, สูงขึ้น, ปรากฎ, เจริญเติบโต
runranrunวิ่ง, รีบ, ขับ, ดำเนินการ
saysaidsaidพูด, เล่า, แสดงความเห็น
seesawseenเห็น, รับรู้, เข้าใจ, ไปหา
sellsoldsoldขาย, ทำให้ยอมรับ
sendsentsentส่ง, ปล่อยออก, ไล่
setsetsetวาง, ตั้ง, จัดหา, จัดการ, เคลื่อนลง
shakeshookshakenเขย่า, สั่น, ทำให้ตกใจ
shineshoneshoneส่องแสง, ดีกว่า
shootshotshotยิง, พุ่ง, งอก, ถ่ายภาพ, ตีลูก, เริ่ม
showshowedshownแสดง, เผยให้เห็น, พิสูจน์ให้เห็น
shutshutshutปิด, หนีบ, พับ, หลับตา
singsangsungร้องเพลง, ขับร้อง
sinksanksunkจมลง, ต่ำลง, ยุบ, ขุด, เจาะ
sitsatsatนั่ง, เข้าประชุม, ดูแลเด็ก, พักผ่อน
sleepsleptsleptนอนหลับ, พักผ่อน, จำศีล
slideslidslidลื่น, ไถล, ร่อน, ล่อง
speakspokespokenพูด, สนทนา, แสดงความเห็น
speedspedspedเร่ง, กระตุ้น, ส่งเสริม, ทำให้สำเร็จ
spendspentspentใช้เงิน, ใช้จ่าย, ใช้เวลา, ใช้ชีวิต
spinspunspunปั่น, หมุน, ควง, แทง, เล่า, เหวี่ยง
spreadspreadspreadแพร่, กระจาย, กาง, ละเลง,​ ลาม
standstoodstoodยืน, ตั้งอยู่, ติดอยู่, ยืนหยัด,​อดทน
stealstolestolenขโมย, ลักลอบ, แอบเอาไป
stickstuckstuckแทง, เสียบ, ทิ่ม, ยึดติด
stingstungstungตำ, ต่อย, แทง, ทให้ปวด
strikestruckstruckตี, ปะทะ, โจมตี, หยุดงานประท้วง
swearsworeswornสาบาน, ยืนยัน, สาบแช่ง, สบถ
sweepsweptsweptกวาด, ปัด, เคลื่อนไปอย่างเร็ว
พัดพาเอาไป, ชนะท่วมท้น
swimswamswumว่ายน้ำ, เวียนศีรษะ, ลอย
swingswungswungแกว่ง, หมุนรอบ, แขวน, ห้อย
taketooktakenเอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำมา, ได้มา
teachtaughttaughtสอน, สั่งสอน, อบรม, ให้การศึกษา
teartoretornฉีกออก, รีบเร่ง, แบ่งออก, ไม่สบายใจ
telltoldtoldบอก, แจ้ง, เล่า, บรรยาย, สั่ง, รู้
thinkthoughtthoughtคิด, มีความเห็น, เข้าใจ, นึกออก, ตั้งใจ
throwthrewthrownขว้าง, โยน, เหวี่ยง, ทำให้ออกไปจาก,
ส่องไฟ,​ ทำให้สับสน
understandunderstoodunderstoodเข้าใจ, รู้จัก, เรียนรู้, เชื่อ​,​ เห็นอกเห็นใจ
wakewokewokenตื่นนอน, ตื่นตัว, สำนึก, เฝ้าคอย
wearworewornสวมใส่, เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า,
เหนื่อยอ่อน
winwonwonชนะ, ประสบความสำเร็จ, ชักชวน
withdrawwithdrewwithdrawnถอนคืน, เอากลับ, หด, เลิก
writewrotewrittenเขียน, จด, จารึก, แต่ง, ประพันธ์

ข้อสังเกต

* HANG — แบ่งเป็นสองความหมายกว้างๆ , ความหมายแรกคือ “ติด (หรือแขวน) บางสิ่งบางอย่างไว้บนที่สูง” (เช่น บนผนังหรือบนตะขอ) ในบริบทนี้เราจะผันกริยาเป็น Hang-Hung-Hung

แต่หาก Hang ที่มีความหมายว่า “ฆ่าใครสักคนด้วยวิธีพันเชือกรอบคอแล้วปล่อยให้ตกลงจากที่สูง โดยไม่การช่วยเหลือ” วิธีผันกริยาจะต่างออกไปเป็น : Hang-Hanged-hanged คำว่า Hang ในความหมายนี้ถูกใช้เป็นเรื่องปกติในสมัยก่อนที่มีการประหารชีวิตประจานในที่สาธารณะ เช่น

They hanged him in the main square.
พวกเขาแขวนคอเขาที่จตุรัสหลัก

** LIE — มีสองกลุ่มความหมาย หากหมายถึง “นอน” จะเป็น irregular verb ผันกริยาเป็น Lie-Lay-Lain

ส่วน Lie ที่มีความหมายว่า “โกหก” จะเป็น regular verb สามารถเติม -ed ได้เลย เป็น Lie-Lied-Lied

Irregular verbs กลุ่มที่ 2

กริยาต่อไปนี้สามารถเติม -ed แบบกริยาปกติ (regular verb) หรือเปลี่ยนรูปแบบ irregular verb ก็ได้

คำกริยา
(กริยาช่อง 1)
Past Simple
(กริยาช่อง 2)
Past Participle
(กริยาช่อง 3)
แปล
burnburned หรือ burntburned หรือ burntไหม้, เผา
dreamdreamed หรือ dreamtdreamed หรือ dreamtฝัน, เพ้อฝัน
learnlearned หรือ learntlearned หรือ learntเรียน, ทราบ, ท่องจำ
smellsmelled หรือ smeltsmelled หรือ smeltดมกลิ่น, สังเกต

การผันกริยาในรูปแบบที่สอง (burnt, dreamt etc.) พบได้บ่อยได้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ

กริยา irregular verbs เปลี่ยนรูป กลุ่มที่ 2
กริยา Irregular verbs กลุ่มที่ 2

Irregular verbs กลุ่มที่ 3

กริยาที่มีรูปเดียวกันทั้งสามช่อง (กริยาช่อง 1, 2 และ 3)

กริยาช่อง 1
(V. 1)
กริยาช่อง 2
(V. 2)
กริยาช่อง 3
(V. 3)
คำแปล
betbetbetพนัน, ต่อ, กล้า, คาดคะเน
broadcastbroadcastbroadcastกระจายเสียง, กระจายข่าว, เผยแพร่
cutcutcutตัด, หั่น, ฟัน, แล่
hithithitตี, ต่อย, ชก, โจมตี, ฟัน, แทง, ขน,
ทำให้ได้รับ, บรรจุ, ถูกใจ, ตกลง
hurthurthurtทำให้บาดเจ็บ, ทำให้อันตราย
ทำให้เสียใจ, ทำให้เสียหาย
letletletให้, อนุญาต, ขอให้ปล่อย, ขอให้เกิด
putputputวาง, ใส่, จัด, บรรจุ, เคลื่อน, ย้าย, บอก
แจ้ง, บรรยาย, แปล, เสนอ, แนะนำ
quitquitquitหยุด, ยุติ, เลิก, ละทิ้ง, ลบล้าง
readreadreadอ่าน, อ่านออกเสียง, เข้าใจความ,
ทำนาย, คาดการณ์, ดูนาฬิกา
setsetsetวาง, ทำให้เกิดขึ้น, จัดหา, จัดการ, ตก
ออกเดินทาง, เริ่มทำ, เตรียมการ
shutshutshutปิด, พับ, หนีบ, หลับตา, หยุด, ใส่กลอน
spreadspreadspreadแพร่, กระจาย, กาง, คลี่, แยกออก

กริยาดังกล่าวออกเสียงเหมือนกันทั้งหมด ยกเว้นคำว่า “Read” ที่แม้จะเขียนเหมือนกัน แต่วิธีออกเสียงต่างกันคือ read (รี๊ด) > read (เร๊ด) > read (เร๊ด)

กริยา Irregular verbs ไม่เปลี่ยนรูป กลุ่มที่ 3
กริยา Irregular verbs ไม่เปลี่ยนรูป
อัพเดทล่าสุด: