who whom ใช้ยังไง คืออะไร อ่านว่าอย่างไร

คำว่า “whom” ในภาษาอังกฤษเป็นคำสรรพนามที่คล้ายกับคำว่า “who” ซึ่งสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้อยู่ไม่น้อย แม้แต่เจ้าของภาษาหลายคนก็ไม่เข้าใจกฏการใช้ whom ทำให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมากหลีกเลี่ยงการใช้ “whom” ในบทสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป แต่เมื่อเราอ่านงานเขียนภาษาอังกฤษ เราจะพบคำว่า “whom” ในงานเขียนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนเชิงวิชาการหรืองานเขียนที่เป็นทางการ เราจึงจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ข้อแตกต่างระหว่างคำว่า “who” และ “whom” และวิธีการใช้ทั้งสองคำนี้อย่างถูกต้อง

การใช้ ”who” ในประโยคคำถาม

คำถามที่ขึ้นต้นด้วย “Who” (อ่านว่า ฮูว์) จะเรียกว่า คำถามที่มี Who เป็นประธานของประโยค คำถามนี้ใช้ถามเมื่อเราไม่ทราบว่าใครหรือบุคคลใดคือผู้กระทำกริยาต่างๆ เมื่อเราใช้ Who เป็นประธานของประโยคคำถาม คำกริยาที่ตามหลัง Who จะต้องเป็นคำกริยาสำหรับเอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It) เสมอ เช่น is, does และคำกริยาเติม -s/-es แม้ว่าผู้กระทำในคำตอบของประโยคคำถาม จะไม่ใช่ประธานเอกพจน์บุรุษที่สามก็ตาม

Who + คำกริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3?

ตัวอย่าง

Who are you?
คุณเป็นใคร?

แน่นอนว่าคำตอบของคำถามนี้จะขึ้นต้นด้วย “I am ….” และตามด้วยชื่อหรือคำบอกตำแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบ เช่น I am Meena. (ฉันคือมีนา) หรือ I am a student. (ฉันเป็นนักเรียน) เป็นต้น

Who was running at the race track at 4 pm yesterday?
เมื่อวานใครวิ่งที่สนามแข่งตอน 4 โมงเย็น?
Anna, Joseph and Albert were running at the race track at that time yesterday.
เมื่อวานแอนนา โจเซฟ และอัลเบิร์ตกำลังวิ่งที่สนามแข่งในเวลานั้น

แม้ว่าคำตอบในตัวอย่างข้างต้นจะมีหลายคน ทำให้ประธานของประโยคคำตอบเป็นพหูพจน์ และกริยาของประโยคคำตอบคือ were แต่กริยาที่ตามหลัง who ในประโยคคำถามก็ยังต้องเป็น was คือกริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3

Who does the kids laundry?
ใครเป็นคนซักเสื้อผ้าให้เด็กๆ
The kids do their own.
เด็กๆซักเสื้อผ้ากันเอง

ตัวอย่างข้างต้นจะกริยาช่วย verb to do ซึ่งต้องเลือกใช้ do และ does เราจะเห็นได้ว่าใส่ส่วนของคำตอบ เด็กๆ เป็นประธานพหูพจน์ และเราต้องเลือกใช้ do ตามหลัง Kids (เด็กๆ) แต่กริยาที่ตามหลัง who ก็ยังจะต้องเป็น does ซึ่งกริยาช่วยที่ใช้กับเอกพจน์บุรุษที่ 3

อย่างไรก็ตาม ในภาษาพูดบ่อยครั้งเราจะได้ยินว่า Who are playing in the orchestra? หรือ Who have won Nobel Prizes for literature in the past ten years? ซึ่งแม้จะผิดหลักไวยกรณ์แต่ก็ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่า เพราะว่าผู้ถามทราบคำตอบอยู่แล้วว่ามีผู้กระทำในประโยคมากกว่าหนึ่งคนแน่นอน

การใช้ ”who” เป็นคำเชื่อมประโยค

นอกจาก who จะใช้ในประโยคคำถามแล้ว เรายังสามารถใช้คำว่า who เป็นคำเชื่อมในการเชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Relative pronoun (ประพันธสรรพนาม) ได้อีกด้วย โดยใช้แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้า แปลว่า “ผู้ที่..” ”ผู้ซึ่ง…“ หรือ ”คนที่..” และเป็นผู้กระทำกริยานั้นด้วย

ตัวอย่าง

Prim is an athlete who enjoys distance running.
เป็นนักกีฬาที่ชอบวิ่งระยะไกล

They need to know who makes the final decision.
พวกเขาต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจรอบสุดท้าย

I know who my best friend is!
ฉันรู้ว่าใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

The handsome guy, who comes from Japan, is very rich.
ผู้ชายหล่อๆคนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั้นรวยมาก

This is the man who gave me a cup of tea.
นี่คือผู้ชายที่ให้น้ำชาหนึ่งถ้วยแก่ฉัน

การใช้ ”whom” ในประโยคคำถาม

เมื่อเราใช้ “Whom” (อ่านว่า ฮูว์ม) เป็นประธานของประโยคคำถาม นั่นหมายความว่าเราถามถึงกรรม (Object) ของคำกริยา ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำ

Whom + คำกริยาช่วยเอกพจน์บุรุษที่ 3 + สรรพนาม + คำกริยา?

ตัวอย่าง

Whom did you meet yesterday?
คุณพบใครเมื่อวานนี้

Whom should I speak with concerning employee loans?
ฉันจะต้องคุยกับใครดีเรื่องสินเชื่อของพนักงาน

The car is driven to the factory by whom?
รถคันที่ไปโรงงาน ขับโดยใคร

To whom was the letter addressed?
จดหมายนี้จ่าหน้าซองถึงใคร

Whom are you supporting in the local governor election?
ใครที่คุณสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่าท้องถิ่นครั้งนี้

การใช้ ”whom” เป็นคำเชื่อมประโยค

คำว่า ”whom” เมื่อใช้เป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยค หรือ Relative pronoun จะแปลว่า “ผู้ที่..” ”ผู้ซึ่ง…“ หรือ ”คนที่..” และเป็นกรรมของคำกริยา

ตัวอย่าง

Tim met many friends at the cinema, one of whom was Anne.
ทิมพบเพื่อนหลายคนที่โรงภาพยนตร์ หนึ่งในนั้นคือแอน

แอนเป็นหนึ่งในคนที่ทิมพบ ดังนั้นแอนจึงเป็นกรรมของคำกริยา และมีความหมายเหมือนกับ
Tim met Anne at the cinema.

He saw a gentleman whom he presumed to be the Headmaster.
เขาเห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นครูใหญ่

A gentleman คือ คนที่เขาเห็น และเป็นกรรมของคำกริยา คำเชื่อมที่ใช้จึงควรเป็นคำว่า whom

Here is the house of an old man whom Hannah met yesterday. 
ที่นี่คือบ้านของชายชราคนหนึ่งที่ฮันนาห์พบเมื่อวาน

an old man คือคนที่ฮันนาห์พบ จึงเป็นกรรมของคำกริยา มีความเหมือนกับ
Hannah met the old man.

ความแตกต่างของ “who” และ “whom”

“who” ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา และ “whom” ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาและบุพบทในประโยค ดังนั้นความแตกต่างของ “who”ละ “whom” จึงเหมือนกับความแตกต่างระหว่าง I กับ me, he กับ him, she กับ her ฯลฯ

whowhom
Ime
Weus
Youyou
Theythem
Hehim
Sheher
Itit

วิธีง่ายๆในการสังเกตว่าประโยคใดควรจะใช้ who และ ประโยคใดควรจะใช้ whom คือ การเขียนประโยคง่ายๆ ขึ้นมา และลองใส่คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ที่ถูกต้องลงไป เช่น หากคำสรรพนามที่ถูกต้องคือ him ประโยคนั้นควรใช้ whom แต่ถ้าคำสรรพนามที่ถูกต้องคือ he ประโยคนั้นควรเป็น who

ตัวอย่างที่ 1

He eats all the pizza?
ใครกินพิซซ่าทั้งหมด

ประโยคดังกล่าวสามารถทำให้เป็นประโยคคำถามได้ดังนี้

Who eats all the pizza?
ใครกินพิซซ่าทั้งหมด

เพราะคำตอบคือ He ดังนั้นประโยคคำถามต้องใช้ Who

ตัวอย่างที่ 2

They know her.
พวกเขารู้จักเธอ

ประโยคดังกล่าวสามารถทำให้เป็นประโยคคำถามได้ดังนี้

Whom do they know?
พวกเขารู้จักใคร

เพราะคำตอบคือ her ดังนั้นประโยคคำถามต้องใช้ Whom

แม้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษและเจ้าของหลายคนอาจไม่ใช้คำว่า “Whom” ในการสนทนาเลย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะละเลยการใช้ “Whom” อย่างถูกต้องในงานเขียนภาษาอังกฤษ เพราะการใช้ “who” แทนการใช้ “whom” ตามกฏไวยากรณ์จะนับเป็นการใช้ที่ผิดไวยากรณ์ และไม่ใช่งานเขียนที่ดีนัก เพื่อให้งานเขียนออกมาดี เราต้องเรียนการใช้ไวยากรณ์อื่นๆ ให้ถูกต้องด้วย ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีให้แก่การเขียนในภาษาอังกฤษแล้ว ยังส่งดีต่อการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย เช่น หากเราเลือกใช้ Tense ที่ถูกต้องในการสนทนา ก็จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นมาก เพราะมีสื่อการสอนมากมาย ทั้งเรียนบนเว็บไซต์ต่างๆ หรือเรียนกับครูภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่มีความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อัพเดทล่าสุด: