10 คำเรียก “ครู” ภาษาอังกฤษ คำภาษาอังกฤษที่แปลว่าครูในภาษาไทย

โดยทั่วไป เรามักนิยมเรียก ”ครู” ในภาษาอังกฤษว่า ”teacher“ ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่าบุคคลที่มีอาชีพให้ความรู้หรือผู้ที่มีหน้าที่สอนหรือฝึกอบรมผู้อื่น แต่ภาษาอังกฤษมีคำที่ใช้เรียก ”ครู” หรือ​ “ผู้สอน” อีกหลายคำ ซึ่งถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน แม้ว่าความหมายจะใกล้เคียงกันแต่บางคำก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้

Teacher

“Teacher” ในภาษาอังกฤษจะหมายถึง ผู้ที่มีอาชีพครูหรือผู้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลอื่น โดยปกติจะหมายถึงครูผู้สอนในระบบโรงเรียนหรือวิทยาลัย ส่วนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะหมายถึงครูในโรงเรียนเป็นหลัก

ตัวอย่าง

James is an English teacher, he works at my school.
เจมส์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของฉัน

She worked as a science and math teacher.
เธอเคยทำงานเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Coach

คำว่า ”Coach“ หรือ ”โค้ช” ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าผู้ฝึกสอนหรือฝึกอบรมกีฬา ทักษะต่างๆ หรืออาจจะหมายถึงวิชาในโรงเรียนก็ได้ แต่นิยมใช้เรียกครูผู้ฝึกสอนกีฬาที่เน้นการพัฒนาของนักกีฬาหรือทีมกีฬามากกว่า

ตัวอย่าง

Smith was appointed as head coach.
สมิธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกสอน

He is an excellent coach who knows how to get results.
เขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมที่รู้วิธีการสร้างผลงาน

Guru

คำว่า ”กูรู” หรือ ”ผู้รู้” ในภาษาอังกฤษเขียนว่า “Guru” ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า ผู้นำศาสนาหรือครูในศาสนาฮินดูหรือซิกข์ อีกความหมายหนึ่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้ที่มีทักษะบางอย่างจนสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้

ตัวอย่าง

Peter has become the computer guru in our department.
ปีเตอร์กลายเป็นกูรูคอมพิวเตอร์ในแผนกของเรา

He’s a self-proclaimed financial guru. 
เขาประกาศตัวเองว่าเป็นกูรูทางด้านการเงิน

Trainer

“Trainer” หรือ ”เทรนเนอร์” หมายถึงบุคคลที่สอนทักษะให้แก่คนหรือสัตว์ เพื่อเตรียมงาน เพื่อให้ทำกิจกรรมบางอย่างหรือแปลว่าผู้ฝึกสอนกีฬาก็ได้ ต่างจากคำว่า “Coach” ตรงที่ ”Coach” เน้นพัฒนานักกีฬาหรือทีมกีฬา แต่ “Trainer” จะฝึกทักษะกีฬาให้ผู้เรียนโดยเน้นสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น

ตัวอย่าง

She works as a trainer for pharmaceutical company staff.
เธอทำงานเป็นเทรนเนอร์ให้กับพนักงานบริษัทยา

That elephant has had a new trainer for the last four months.
ช้างเชือกนั้นมีเทรนเนอร์คนใหม่มาสี่เดือนแล้ว

Professor

“Professor” หรือในภาษาไทยใช้คำว่า ”ศาสตราจารย์” หมายถึงตำแหน่งสูงสุดของแผนกในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ส่วนในอเมริกาจะหมายถึง อาจารย์ระดับสูงในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

ตัวอย่าง

Piper was elected to the position of associate professor in 2020.
ไพเพอร์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในปี 2020

She became professor of engineering at Chulalongkorn University.
เธอกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mentor

“Mentor” หรือ ”เมนเทอร์” หมายถึงบุคคลที่คอยช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุหรือประสบการณ์น้อยกว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักจะเป็นการช่วยเหลือในที่ทำงานหรือในโรงเรียน

ตัวอย่าง

She acted as a business mentor to many young entrepreneurs.
เธอทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์หลายคน

Not every mentor is going to be right for you.
ไม่ใช่ที่ปรึกษาทุกคนจะเหมาะสมกับคุณ

Tutor

“Tutor” หรือ “ติวเตอร์” ในภาษาอังกฤษจะหมายถึงครูผู้สอนเด็กนักเรียนนอกระบบการศึกษาปกติ ไม่ใช่ครูในโรงเรียน ติวเตอร์จะให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่นักเรียนในวิชาที่พวกเขารู้สึกว่ายาก ไม่สามารถทำได้

ตัวอย่าง

Her parents got her a tutor to help with her maths.
พ่อแม่ของเธอหาติวเตอร์มาช่วยเธอในวิชาคณิตศาสตร์

His tutor teaches him at home.
ติวเตอร์ของเขาสอนเขาที่บ้าน

Pro

“Pro” อ่านว่า ”โพร” ในภาษาอังกฤษจะหมายถึงคนที่เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือนักกีฬาอาชีพ ที่ไม่ใช่มือสมัครเล่น

ตัวอย่าง

Pam is a real pro at arranging flowers.
แพมเป็นมืออาชีพตัวจริงในการจัดดอกไม้

Akin wants to be a tennis pro when he grows up.
อคินอยากเป็นนักเทนนิสมืออาชีพเมื่อเขาโตขึ้น

Instructor

“Instructor” ในภาษาอังกฤษหมายถึงครูที่มีหน้าที่สอนทักษะหรือการปฏิบัติงานบางอย่าง หรือหมายถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่มีกลุ่มนักเรียนจำกัดและมีลำดับต่ำกว่า “ศาตราจารย์” หรือ “Professor”

ตัวอย่าง

Do you need a driving instructor?
คุณต้องการครูสอนขับรถหรือไม่

He confirms that this is normal practice for instructors.
เขายืนยันว่านี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอาจารย์

Lecturer

“Lecturer” ในภาษาอังกฤษหมายถึงครูหรือผู้สอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย บางครั้งในภาษาไทยอาจแปลว่า ”วิทยากร”

ตัวอย่าง

She taught design for 3 years as a part-time lecturer.
เธอเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาออกแบบเป็นเวลาสามปี

Patrick is from a middle class background and is a lecturer in education.
แพททริคมาจากครอบครัวชนชั้นกลางและยังเป็นวิทยากรทางด้านการศึกษา

ในภาษาอังกฤษ มีคำที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า ”ครู” หรือความหมายใกล้เคียงกันมากมาย หลายๆคำเรานำมาใช้ทับศัพท์ในภาษาไทย บางครั้งก็มีความหมายเหมือนกับเจ้าของภาษา แต่บางครั้งอาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเมื่อนำไปใช้ เราจึงจำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น