- วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกียรตินิยมอันดับ 2
- วท.ม. สรีรวิทยา
- อาจารย์สอนคณะพยาบาลศาสตร์ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, พยาธิสรีรวิทยา
- นักวิจัยในด้านสรีรวิทยา
รับสอนนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสนใจหรือมีข้อสงสัยในเรื่องราวของการทำงานของร่างกาย ช่วยไขปัญหากรณีศึกษา พร้อมกลไกการเกิดโรค การรักษา และความเป็นไปของโรค
-การเรียน Physio จะสนุกขึ้นถ้าคุณเข้าใจและมีหลักการจำที่ถูกต้อง
- สอนออนไลน์ ตามเวลาสะดวกตามที่ตกลง

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว