นับเลขภาษาจีน 1-1000000 คำอ่านตัวเลข จำนวนนับ ตัวเลขลำดับ

ตัวเลขภาษาจีน เรียกว่า 中文数字 (zhōngwén shùzì) การนับเลขภาษาจีนต้องจำตัวเลขพื้นฐาน 1-10 ให้ได้ก่อน จากนั้นนำเลข 1-10 มาวางต่อกันให้เป็นตัวเลขใหม่ที่มีค่ามากขึ้น

เลขภาษาจีน 1-10

การนับตัวเลขภาษาจีน 1-10 มีดังต่อไปนี้

เลขอารบิกตัวอักษรจีนพินอินวิธีอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
0língหลิงศูนย์
1อีหนึ่ง
2èrเอ้อร์สอง
3sānซานสาม
4ซื่อสี่
5หวู่ห้า
6liùลิ่วหก
7ชีเจ็ด
8ปาแปด
9jiǔจิ่วเก้า
10shíสือสิบ

เลขศูนย์ในภาษาจีน คือ 零 อ่านว่า líng (หลิง) ซึ่งบางครั้งเราจะเห็น 〇 ซึ่งอ่านว่า líng (หลิง) ได้เหมือนกัน

เลขสอง โดยส่วนใหญ่เราจะใช้ 二 (èr) เมื่อเป็นการนับหรือการบอกเบอร์โทรศัพท์ แต่หากเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนหรือปริมาณเราจะใช้คำว่า 两 อ่านว่า liǎng (เหลี่ยง) แทน

ตัวอย่าง

二十块钱
èrshí kuài qián
เอ้อร์สือ ไคว่ เฉียน
20 ดอลล่าร์

两本书
liǎng běn shū
เหลียง เปิ่น ซู
หนังสือ 2 เล่ม

เมื่อต้องพูดเร็วๆและต้องการความชัดเจน เช่น การบอกเบอร์โทรศัพท์ เลขหนึ่งจะนิยมพูดว่า 幺 อ่านว่า yāo (เยา) แทนคำว่า 一 อ่านว่า yī (อี) เพราะคำว่า 一 ออกเสียงใกล้กับคำว่า 七 อ่านว่า qī (ชี) ซึ่งทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย

ในประเทศจีนเลขสี่ หรือ 四 (sì) ถือว่าเป็นเลขไม่ดี เป็นเลขแห่งความโชคร้าย เพราะออกเสียงใกล้กับคำว่าตาย หรือ 死 อ่านว่า sǐ (สื่อ) ในภาษาจีน ดังนั้นในธรรมเนียมจีน จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ของที่มีจำนวนสี่ชิ้นแก่คนอื่น เช่น ให้ผลไม้สี่ลูกหรือดอกไม้สี่ดอก เพราะจะทำให้ผู้รับไม่สบายใจ นอกจากนี้ในอาคารหรือโรงแรมต่างๆ ก็ไม่มีชั้นสี่เช่นกัน เป็นความเชื่อในทำนองเดียวกับความเชื่อของชาวตะวันตกที่เชื่อว่าเลข 13 เป็น Lucky Number นั่นเอง

เลขภาษาจีน 11-99

เมื่อจำตัวเลขภาษาจีน 1-10 ได้แล้ว เราสามารถนำตัวเลขเหล่านี้มาวางต่อกันเพื่อให้ได้ตัวเลขใหม่ที่มีค่ามากขึ้น ผู้เรียนหลายคนพบว่าการเรียนตัวเลขจีนนั้นง่ายกว่าการเรียนเลขจำนวนนับภาษาอังกฤษมาก ตัวเลขภาษาจีน 11-20 มีดังต่อไปนี้

เลขอารบิกตัวอักษรจีนพินอินวิธีอ่านพินอินคำแปล
11十一shíyīสือ อีสิบเอ็ด
12十二shí’èrสือ เอ้อร์สิบสอง
13十三shísānสือ ซานสิบสาม
14十四shísìสือ ซื่อสิบสี่
15十五shíwǔสือ หวู่สิบห้า
16十六shíliùสือ ลิ่วสิบหก
17十七shíqīสือ ชีสิบเจ็ด
18十八shíbāสือ ปาสิบแปด
19十九shíjiǔสือ จิ่วสิบเก้า
20二十èrshíเอ้อร์ สือยี่สิบ
30三十sānshíซาน สือสามสิบ
40四十sìshíซื่อ สือสี่สิบ
50五十wǔshíหวู่ สือห้าสิบ
60六十liùshíลิ่ว สือหกสิบ
70七是qīshíชี สือเจ็ดสิบ
80八十bāshíปา สือแปดสิบ
90九十jiǔshíจิ่ว สือเก้าสิบ

จะเห็นว่าตัวเลขตั้งแต่ 11-19 เป็นเพียงการรวมเลข 10 กับเลขตัวอื่นๆ เช่น 10 ตามด้วย 1 ก็คือ 11, 10 ตามด้วย 2 ก็คือ 12 ฯลฯ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 20, 30, 40,… ก็ใช้รูปแบบดังกล่าว เช่น 20 คือ สองตามด้วยสิบ, 30 คือ สามตามด้วยสิบ เป็นต้น ส่วนเลข 21, 22, 47 ฯลฯ เราก็ยังใช้รูปแบบเดียวกัน

ตัวอย่าง

33
三十三
sānshísān
ซานสือซาน
สามสิบสาม

96
九十六
jiǔshíliù
จิ่วสือลิ่ว
เก้าสิบหก

จะเห็นว่าเพียงเราจำ 1-10 ได้ เราก็สามารถประกอบเป็นตัวเลข 1-100 ได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียงแค่เลข 100 ที่ต้องจำตัวอักษรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว จากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันกับเลข 1-100 เราก็จะนับ 100-999 ได้นั่นเอง

เลขภาษาจีน 100-999

เลข 100 ในภาษาจีนใช้คำว่า 百 อ่านว่า bǎi (ไป่) หรือ 一百 อ่านว่า yìbǎi (อีไป่) หากเทียบกับภาษาไทยก็คือคำว่า “ร้อย” = 百 และ ”หนึ่งร้อย” = 一百 นั่นเอง ซึ่งจะใช้คำใดก็ได้มีความหมายเดียวกัน แต่ในการนับเราจะนิยมใช้คำว่า 一百 (yìbǎi) มากกว่า

เลขอารบิกตัวอักษรจีนพินอินวิธีอ่านพินอินคำแปล
100一百yìbǎiอีไป่หนึ่งร้อย
101一百零一yìbǎi líng yīอีไป่หลิงอีหนึ่งร้อยเอ็ด
102一百零二yìbǎi líng èrอีไป่หลิงเอ้อร์หนึ่งร้อยสอง
103一百零三yìbǎi líng sānอีไป่หลิงซานหนึ่งร้อยสาม
104一百零四yìbǎi líng sìอีไป่หลิงซื่อหนี่งร้อยสี่
105一百零五yìbǎi líng wǔอีไป่หลิงหวู่หนึ่งร้อยห้า
106一百零六yìbǎi líng liùอีไป่หลิงลิ่วหนึ่งร้อยหก
107一百零七yìbǎi líng qīอีไป่หลิงชีหนึ่งร้อยเจ็ด
108一百零八yìbǎi líng bāอีไป่หลิงปาหนึ่งร้อยแปด
109一百零九yìbǎi líng jiǔอีไป่หลิงจิ่วหนึ่งร้อยเก้า
110一百一十yìbǎi yī(shí)อีไป่อี(สือ)หนึ่งร้อยสิบ
129一百二十九yìbǎi èrshíjiǔอีไป่ เอ้อร์สือจิ่วหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
175一百七十五yìbǎi qīshíwǔอีไป่ชีสือหวู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
188一百八十八yìbǎi bāshíbāอีไป่ปาสือปาหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
200二百 ,
两百
èrbǎi,liǎngbǎiเอ้อร์ไป่,
เหลียงไป่
สองร้อย
300三百sānbǎiซานไป่สามร้อย
400四百sìbǎiซื่อไป่สี่ร้อย
500五百wǔbǎiหวูไป่ห้าร้อย
600六百liùbǎiลิ่วไป่หกร้อย
700七百qībǎiชีไป่เจ็ดร้อย
800八百bābǎiปาไป่แปดร้อย
900九百jiǔbǎiจิ๋วไป่เก้าร้อย
990九百九十jiǔbǎi jiǔshí จิ๋วไป่จิ่วสือเก้าร้อยเก้าสิบ
991九百九十一jiǔbǎi jiǔshí yīจิ๋วไปจิ่วสือ อีเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
992九百九十二jiǔbǎi jiǔshí èrจิ๋วไปจิ่วสือ เอ้อร์เก้าร้อยเก้าสิบสอง
993九百九十三jiǔbǎi jiǔshí sānจิ๋วไป่จิ่วสือ ซานเก้าร้อยเก้าสิบสาม
994九百九十四jiǔbǎi jiǔshí sìจิ๋วไปจิ่วสือ ซื่อเก้าร้อยเก้าสิบสี่
995九百九十五jiǔbǎi jiǔshí wǔจิ๋วไป่จิ่วสือ หวู่เก้าร้อยเก้าสิบห้า
996九百九十六jiǔbǎi jiǔshí liùจิ๋วไปจิ่วสือ ลิ่วเก้าร้อยเก้าสิบหก
997九百九十七jiǔbǎi jiǔshí qīจิ๋วไปจิ่วสือ ชีเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
998九百九十八jiǔbǎi jiǔshí bāจิ๋วไป่จิ่วสือ ปาเก้าร้อยเก้าสิบแปด
999九百九十九jiǔbǎi jiǔshí jiǔจิ๋วไปจิ่วสือ จิ่วเก้าร้อยเก้าสิบเก้า

ข้อควรสังเกตุ

การนับเลข 100 – 109 ในภาษาจีน จะมีจุดสังเกตที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่เล็กน้อย คือ การอ่านหรือพูดตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 100 – 109 จะใช้คำว่า 零 (líng) คั่นตรงกลางระหว่างคำว่า 一百 (yìbǎi) ที่อยู่ด้านหน้าและเลขอื่นๆที่อยู่ด้านหลัง เช่น เลข 101 เขียนเป็น

  • 一百零一 (yìbǎi líng yī)
  • 一百〇一 (yìbǎi líng yī)

เราจะไม่เขียนว่า 一百一 (yìbǎi yī ) เนื่องจากจะซ้ำกับการอ่านเลข 110 แบบย่อๆ ซึ่งมีวิธีอ่านว่า yìbǎi yī (shí) ซึ่งเราจะออกเสียง shí หรือไม่ก็ได้นอกนั้นจะเห็นว่ารูปแบบของตัวเลขหลักร้อยนั้น ใช้รูปแบบเดียวกับการอ่านตัวเลขหลักสิบเลย

ตัวเลขที่ต้องระมัดระวังในการใช้ คือ เลข 250 ในภาษาจีน ในประเทศจีนหากถูกเรียกว่า 250 แสดงว่าคุณกำลังโดนดูถูก เพราะคำว่า 250 มีความหมายแฝงว่า งี่เง่าหรือโง่ นั่นเอง

เลขภาษาจีนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป

ชื่อเฉพาะสำหรับตัวเลขที่มากกว่า 1,000 ขึ้นไปที่จำเป็นต้องรู้ มีดังต่อไปนี้

เลขอารบิกตัวอักษรจีนพินอินวิธีอ่านพินอินคำแปล
1,000一千yīqiānอีเชียนหนึ่งพัน
10,000wànว่านหนึ่งหมื่น
100,000十万shí wànสือว่านหนึ่งแสน
1,000,000一百万yìbǎi wànอี้ไป่ว่านหนี่งล้าน
10,000,000一千万yīqiān wànอีเชียนว่านสิบล้าน
100,000,000亿อี้ร้อยล้าน
1,000,000,000十亿shí yìสืออี้พันล้าน

ถึงแม้จะเป็นตัวเลขจำนวนมากก็ยังใช้หลักการเดียวกันกับเลขหลักสิบ หลักร้อยและหลักพัน เพียงประกอบคำเฉพาะที่ให้มาเหล่านี้กับตัวเลขที่ต้องการได้เลย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

20,309
两万三百零九
liǎng wàn sānbǎi líng jiǔ
เหลี่ยง ว่าน ซาน ไป่ หลิง หวู่
สองหมื่นสามร้อยเก้า

1,300,25
一百万三十万二十五
yìbǎi wàn sānshí wàn èrshíwǔ
อี้ ไป่ ว่าน ซาน สือ ว่าน เอ้อร์สือหวู่
หนึ่งล้านสามแสนยี่สิบห้า

เลขลำดับภาษาจีน

การไล่ตัวเลขอันดับสำหรับภาษาจีนนั้นไม่ยากเลย และง่ายกว่าการเรียนเลขลำดับภาษาอังกฤษมาก เพียงแค่ใช้คำว่า第 อ่านว่า  (นี้) ซึ่งแปลว่า “ที่” มานำหน้าตัวเลขที่ต้องการ

ลำดับที่ตัวอักษรจีนพินอินวิธีอ่านพินอินคำแปล
1第一dì yīตี้อีที่หนึ่ง
2第二dì èrตี้เอ้อร์ที่สอง
3第三dì sānตี้ซานที่สาม
4第四dì sìตี้ซื่อที่สี่
5第五dì wǔตี้หวู่ที่ห้า
6第六dì liùตี้ลิ่วที่หก
7第七dì qīตี้ชีที่เจ็ด
8第八dì bāตี้ปาที่แปด
9第九dì jiǔตี้จิ่วที่เก้า
10第十dì shíตี้สือที่สิบ

ตัวอย่าง

第五十四
dì wǔshísì
ตี้ อู่สือซื่อ
ลำดับที่ 54

一百四十五
yìbǎi sìshíwǔ
อี้ไป่ ซื่อสืออู่
ครั้งที่ 145

อีกรูปแบบหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้ คือ การบอกปริมาณหรือจำนวนครั้งในภาษาจีน เราจะใช้คำว่า 次 อ่านว่า cì (ชื่อ) แปลว่า “ครั้ง” ลงท้ายตัวเลขที่ต้องการได้เลย

จำนวนครั้งตัวอักษรจีนพินอินวิธีอ่านพินอินคำแปล
1一次yīcìอีชื่อหนึ่งครั้ง
2两次liǎngcìเหลี่ยงชื่อสองครั้ง
3三次sāncìซานชื่อสามครั้ง
4四次sìcìซื่อชื่อสี่ครั้ง
5五次wǔcìหวู่ชื่อห้าครั้ง
6六次liùcìลิ่วชื่อหกครั้ง
7七次qīcìชีชื่อเจ็ดครั้ง
8八次bācìปาชื่อแปดครั้ง
9九次jiǔcìจิ่วชื่อเก้าครั้ง
10十次shícìสือชื่อสิบครั้ง

ตัวอย่าง

三十六次
sān shí liù cì
ซาน สือ ลิ่ว ชื่อ
36 ครั้ง

一百零八
yì bǎi líng bā
อี ไป่ หลิง ปา
108 ครั้ง

เพราะภาษาจีนมีตัวอักษรภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งตัวเลขจีน คำนามจีน คำคุณศัพท์จีนล้วนเป็นตัวอักษรภาพทั้งสิ้น ทำให้หลายคนกลัวว่าตัวเลขภาษาจีนจะยากหรือเปล่า แต่จริงๆ แล้วตัวเลขภาษาจีนนั้นง่ายมาก เพียงแค่จำตัวเลข 1-10 และศัพท์เฉพาะสำหรับเลขจำนวนใหญ่ๆ ให้ได้ เช่น พัน หมื่น ล้าน ฯลฯ แล้วนำมาตัวเลขมาเรียงต่อกัน เราก็จะสามารถนับเลขต่อไปได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการสั่งกาแฟภาษาจีนในคาเฟ่ การซื้อของในตลาด หรือการบอกเวลาภาษาจีน ก็จะได้ใช้ความรู้เรื่องการอ่านตัวเลขจีนทั้งนั้น การเรียนจีนให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้มากมาย และปัจจุบันก็มีครูสอนจีนมากมายที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วหากเราพูดฝึกใช้ภาษาจีนอย่างสม่ำเสมอ

อัพเดทล่าสุด: