จบการศึกษา ป.ตรี จาก ม.ทักษิณ จ.สงขลา สาขา ภาษามลายู
มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนเป็นระยะเวลา ประมาณ 4 ปี จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับเบื้องต้นได้ เน้น นักเรียนระดับประถม

และสามารถสอนภาษาไทยในระดับ ประถมได้ เน้นให้นักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกให้สามารถอ่านอออกได้

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว