ระดับการศึกษา
มัธยม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
ปตรี : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ เศรษฐศาสตร์ English Program
ป.โท : NIDA คณะ English MBA

ประวัติการทำงาน
1. ครูพิเศษ โรงเรียนหอวัง
2. ครูพิเศษ โรงเรียนหอวังนนทบุรี
3. ครูพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี
4. ครูพิเศษ โรงเรียนวัดเขียนเขต
5. หัวหน้าโครงการ IEP โรงเรียนทองประสาทเวทย์
6. หัวหน้าโครงการห้องเพชรจามจุรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์
6. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทองประสาทเวทย์

วิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร์ ประถม (เนื้อหา, O-Net, สสวท, เพรชยอดมงกุฏ)
2. ภาษาอังกฤษ ประถม (ป.1-3, เน้นการออกเสียง, สื่อเสริม)
3. เศรษศาสตร์ (Inter Micro1, Macro1)
4. Toeic, Tofel,

จุดเด่น
1, มีความยืดหยุ่นด้านเวลา
2. มีเอกสารประกอบการสอน
3. มีแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการสอน
4. เน้นการสอน Online ผ่าน Hangout
5. ครูใช้ Surface Pro ในการสอน
6. ปรับเนื้อหาให้เข้ากับนักเรียน (นักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการต่างกัน)

บริการออนไลน์ อุทัยธานี

พี่ๆๆๆ เกวเปลี่ยรไลน์ไหม่ โทรมาด้วย
0657604392 เบอเดิม พรุ่งนี้เรียนนนะ

มิเกว · 2017 พ.ค. 24
พรชัย ไหลเจริญสุข

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster