การศึกษา
- ปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร เอกภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์
- ปัจจุบันเป็น Personal tutor (ภาษาอังกฤษและอารบิค)
- อดีตเป็น Senior Coach Educational ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English
- อดีตเคย(ฝึกงาน)เป็น Arabic Interpreter Assistant(ผู้ช่วยล่าม) ในแผนก Arabic Customer Service (บริการลูกค้าอาหรับ) โรงพยาบาลเวชธานี

มีความรักและความสนใจในงานสอนภาษา(อังกฤษ/อารบิค) และมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ/อารบิค ทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รวมทั้งมีใจรักการบริการ

คอร์สที่เปิดสอน
(ภาษาอังกฤษ)
English for beginner(ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)
สอนไวยากรณ์พื้นฐาน การสนทนาเบื้องต้น ไปจนถึงระดับปานกลาง

English for intermediate (ภาษาอังกฤษระดับกลาง)
สอนไวยากรณ์ระดับกลางถึงระดับ Advance บทสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงบทสนทนาเฉพาะทางในบริบทต่างๆ เช่น English for interview, English for meeting, English for presentation, idioms, slang, collocation, phrasal verbs, ect... (หรือดัดแปลงเนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการ)

(ภาษาอาหรับ)
Reading Qur'an for beginner/intermediate
สอนการอ่านอัลกุรอ่านสำหรับผู้เริ่มต้น ตั้งแต่การออกเสียง, สะกดคำ, อ่านคำ, หลักตัจญ์วีดเบื้องต้น (เน้นสอนเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีพื้นฐานน้อยและมีความตั้งใจจริงในการเรียน)

Arabic for beginner
Basic grammar (ไวยากรณ์เบื้องต้น)/Daily basic conversation (บทสนทนาเบื้องต้น)

Arabic for intermediate (ภาษาอารบิคระดับกลาง)
บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน, คำศัพท์ที่สำคัญ, บทสนทนาเฉพาะในบริบทต่างๆ ฯลฯ

Arabic for interpreter (in the hospital)
ปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงบทสนทนาทั่วไปและบทสนทนาเฉพาะในบริบทของโรงพยาบาล

**ทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดของเนื้อหาและวิชาที่สอนสามารถปรับไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งราคาจะปรับตามระดับพื้นฐานความรู้ทางภาษาของนักเรียน (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ)

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว