นับเลขภาษาฝรั่งเศส 1-100 พร้อมคำอ่าน (Les nombre en française)

ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสกับติวเตอร์ทุกคนจะได้เรียนเรื่อง Les nombres en française (เล นองเบร่อะ ออง ฟร็องเซ่) หรือ ตัวเลขภาษาฝรั่งเศส กันอย่างแน่นอน ไหนใครจำได้บ้างไม่ได้บ้าง มานับเลขภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมๆ กันเลย

สอนนับเลขภาษาฝรั่งเศส 0, 1-10 พร้อมคำอ่าน
นับเลขภาษาฝรั่งเศส 1-10

นับเลขภาษาฝรั่งเศส 1-20

ตัวเลขนับเลขภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
0zéroเซโค
1unเอิง
2deuxเดอ
3troisทรัว
4quatreกัทเท่อะ
5cinqแซงก์
6sixซิส
7septเซ็ท
8huitวิท
9neufเนิฟ
10dixดิซ
11onzeอ็องเซ่อะ
12douzeดุ๊ซเซ่อะ
13treizeแทรซเซ่อะ
14quatorzeกาต๊อซเซ่อะ
15quinzeแก๊งเซ่อะ
16seizeแซซเซ่อะ
17dix-septดิซ-เซ็ท
18dix-huitดิซ-วิท
19dix-neufดิซ-เนิฟ
20vingtแว็ง

นับเลขภาษาฝรั่งเศส 21-69

ตัวเลขนับเลขภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
21vingt et unแว็ง เต เอิง
22vingt-deuxแว็ง-เดอ
23vingt-troisแว็ง-ทรัว
24vingt-quatreแว็ง-กัทเท่อะ
25vingt-cinqแว็ง-แซงก์
26vingt-sixแว็ง-ซิส
27vingt-septแว็ง-เซ็ท
28vingt-huitแว็ง-วิท
29vingt-neufแว็ง-เนิฟ
30trenteทร็องเต่อะ
31trente et unทร็อง เต เอิง
32trente-deuxทร็อง-เดอ
33trente-troisทร็อง-ทรัว
34trente-quatreทร็อง-กัทเท่อะ
35trente-cinqทร็อง-แซงก์
36trente-sixทร็อง-ซิส
37trente-septทร็อง-เซ็ท
38trente-huitทร็อง-วิท
39trente-neufทร็อง-เนิฟ
40quaranteกาฮร็องเต่อะ
41quarante et unกาฮร็อง เต เอิง
42quarante-deuxกาฮร็อง-เดอ
43quarante-troisกาฮร็อง-ทรัว
44quarante-quatreกาฮร็อง-กัทเท่อะ
45quarante-cinqกาฮร็อง-แซงก์
46quarante-sixกาฮร็อง-ซิส
47quarante-septกาฮร็อง-เซ็ท
48quarante-huitกาฮร็อง-วิท
49quarante-neufกาฮร็อง-เนิฟ
50cinquanteแซงก็องเต่อะ
51cinquante et unแซงก็อง เต เอิง
52cinquante-deuxแซงก็อง-เดอ
53cinquante-troisแซงก็อง-ทรัว
54cinquante-quatreแซงก็อง-กัทเท่อะ
55cinquante-cinqแซงก็อง-แซงก์
56cinquante-sixแซงก็อง-ซิส
57cinquante-septแซงก็อง-เซ็ท
58cinquante-huitแซงก็อง-วิท
59cinquante-neufแซงก็อง-เนิฟ
60soixanteซัวซ็องเต่อะ
61soixante et unซัวซ็อง เต เอิง
62soixante-deuxซัวซ็อง-เดอ
63soixante-troisซัวซ็อง-ทรัว
64soixante-quatreซัวซ็อง-กัทเท่อะ
65soixante-cinqซัวซ็อง-แซงก์
66soixante-sixซัวซ็อง-ซิส
67soixante-septซัวซ็อง-เซ็ท
68soixante-huitซัวซ็อง-วิท
69soixante-neufซัวซ็อง-เนิฟ

นับเลขภาษาฝรั่งเศส 70-100

คนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านับเลขภาษาอังกฤษง่ายกว่ามาก แม้แต่การนับเลขภาษาจีนและตัวเลขภาษาญี่ปุ่นก็จะมีรูปแบบที่คล้ายกันไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจำนวนจะมากขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตาม แต่การนับเลขภาษาฝรั่งเศสจะเริ่มซับซ้อนที่เลข 70 นั่นเอง

ตัวเลขนับเลขภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
70soixante-dixซัวซ็อง-ดิซ
71soixante et onzeซัวซ็อง เต อ็องเซ่อะ
72soixante-douzeซัวซ็อง-ดุ๊ซเซ่อะ
73soixante-treizeซัวซ็อง-แทรซเซ่อะ
74soixante-quatorzeซัวซ็อง-กาต๊อซเซ่อะ
75soixante-quinzeซัวซ็อง-แก๊งเซ่อะ
76soixante-seizeซัวซ็อง-แซซเซ่อะ
77soixante-dix-septซัวซ็อง-ดิซ
78soixante-dix-huitซัวซ็อง-ดิซ-วิท
79soixante-dix-neufซัวซ็อง-ดิซ-เนิฟ
80quatre-vingtกัทเท่อะ-แว็ง
81quatre-vingt-unกัทเท่อะ-แว็ง-เอิง
82quatre-vingt-deuxกัทเท่อะ-แว็ง-เดอ
83quatre-vingt-troisกัทเท่อะ-แว็ง-ทรัว
84quatre-vingt-quatreกัทเท่อะ-แว็ง-กัทเท่อะ
85quatre-vingt-cinqกัทเท่อะ-แว็ง-แซ็งก์
86quatre-vingt-sixกัทเท่อะ-แว็ง-ซิส
87quatre-vingt-septกัทเท่อะ-แว็ง-เซ็ท
88quatre-vingt-huitกัทเท่อะ-แว็ง-วิท
89quatre-vingt-neufกัทเท่อะ-แว็ง-เนิฟ
90quatre-vingt-dixกัทเท่อะ-แว็ง-ดิซ
91quatre-vingt-onzeกัทเท่อะ-แว็ง-อ็องเซ่อะ
92quatre-vingt-douzeกัทเท่อะ-แว็ง-ดุ๊ซเซ่อะ
93quatre-vingt-treizeกัทเท่อะ-แว็ง-แทรซเซ่อะ
94quatre-vingt-quatorzeกัทเท่อะ-แว็ง-กาต๊อซเซ่อะ
95quatre-vingt-quinzeกัทเท่อะ-แว็ง-แก๊งเซ่อะ
96quatre-vingt-seizeกัทเท่อะ-แว็ง-แซซเซ่อะ
97quatre-vingt-dix-septกัทเท่อะ-แว็ง-ดิซ
98quatre-vingt-dix-huitกัทเท่อะ-แว็ง-ดิซ-วิท
99quatre-vingt-dix-neufกัทเท่อะ-แว็ง-ดิซ-เนิฟ
100centซ็อง

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขภาษาฝรั่งเศส

J’ai 15 ans.
(เฌ แก็งซอง)
ฉันมีอายุ 15 ปี

Je vais à l’école à 7 heures.
(เฌ เว อา เลกอล เซ็ท เตอ)
ฉันไปโรงเรียนเวลา 7 นาฬิกา

อัพเดทล่าสุด: