การศึกษา (Education)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
- กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Phd), Engineering (Construction Management), Kochi University of Technology, Japan

ดอนเมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว