ครูมุก
วิทยาศาสตร์ : ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
ชีววิทยา : ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ : ประถม, ม.ต้น
เตรียมความพร้อม, ติวเพิ่มเกรด, สอนการบ้าน

การศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : ฝึกสอนโรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

ยังไม่มีรีวิว