จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
จบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบันรับราชครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นระยะเวลา 5 ปี

เทคนิคการสอน
เน้นเชื่อมโยง และยกตัวอย่างประกอบ มีการประเมินความสามารถพื้นฐานก่อนการสอนเพื่อวัดระดับให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ด้วยความที่เดิมครูตุ่นเคยเป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลจึงมีความสามารถในการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องงาน ประกอบกับงานที่ทำในปัจจุบันเป็นการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ นักเรียนที่มีความพิการ ทำให้ครูตุ่นสามารถทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องงานได้

เพชรบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว