สอบติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยืนยันสิทธิ์)
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว