สอนได้ทั้งน้องๆที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน เริ่มจากการสอนเนื้อหา ฝึกทำแบบฝึกหัด และอธิบายจุดที่น้องมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ มีเทคนิคการท่องคำศัำพท์ให้จำได้และเข้าใจวิธีการใช้อย่างแท้จริง เน้นการทำความเข้าใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสอบและการยื่นคะแนนภาคอินเตอร์
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
ENGLISH by Paige
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Trinity International School
ศึกษาอยู่ชั้น: grade 12

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว