Nasorn Guitar Online

คอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์ ปรับพื้นฐานสู่ฟิงเกอร์สไตล์

จากประสบการณ์ การสอนมากกว่า 14 ปี ทำให้ผมมีโอกาสได้ศึกษา และเข้าถึงศักยภาพ

ของตัวผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ที่เป็นรายบุคคล และแบบเป็นกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งพัฒนาการ

ทางดนตรี แท้จริงแล้วไม่ได้ชี้วัดจากช่วงอายุของผู้เรียนแต่อย่างใด หรืออย่างที่ใครหลาย ๆ คน

เคยคิดและเข้าใจว่า วัยเด็กนั้นจะมีพัฒนาการทางดนตรีได้ดีกว่าช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ และนั่นไม่ใช่ความจริงเลย

ในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกดนตรีได้ในทุก ๆ ช่วงของวัย นั่นก็ขึ้นอยู่

กับความสนใจ ว่าเรามีความต้องการที่อยากจะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ

ทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง

และด้วยเหตุผลและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่มากระตุ้นให้เราได้เกิดความรู้สึกหลงใหลในเสียงเพลง

และเสียงดนตรี จนทำให้เราอยากจะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับบทเพลงที่เราชื่นชอบ

และหลงใหล นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากเล่นดนตรี

และผมได้พบความจริงว่า ผู้เรียนส่วนมากมีพัฒนาการที่ดีและต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากปัจจัยหลัก

ดังนี้ 1.ความสนใจ 2.ความเข้าใจ 3.การฝึกฝน 4.ความพยายาม 5. ความมีวินัย 6.ความอดทน

“ความสนใจ”เป็นเหตุผลที่ทำให้เรานำสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อเราได้นำสิ่ง

ที่เราสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้ว เราก็จะเริ่มคุ้นชิน และสามารถ ”เข้าใจ” ในสิ่ง ๆ นั้นได้

เป็นอย่างดี และทำให้เกิด “การฝึกฝน” อย่างถูกหลักและถูกวิธีตามขั้นตอน หากเรามีความ

“พยายาม” ต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่าง “มีวินัย” และรู้จัก “อดทน” ต่อการรอคอย

ความสำเร็จเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างภาคภูมิใจ

(เนื้อหาคอร์สเรียน )(จุดประสงค์)

:เข้าใจหลักการฝึกเพื่อสร้างความถนัด ด้วยเทคนิควิธีการฝึกมาตราฐานแบบ Step by step
:เสริมสร้างความเข้าใจและคุ้นชินในเรื่องของเสียง และอัตราจังหวะทางดนตรี
:เสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยเทคนิคการเล่นกีตาร์ในรูปแบบที่หลากหลายครบถ้วนเข้าใจหลักการและแนวคิดทางดนตรี อย่างลึกซึ้ง

(ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ) (เป้าหมาย)
:มีความถนัดชินต่ออุปกรณ์ที่เล่นอย่างเป็นธรรมชาติ
:สามารถแยกแยะ เปรียบเทียบเสียงที่มีความ สูง ต่ำ แตกต่างและเหมือนกันได้อย่างมั่นใจและสามารถอธิบายอัตราจังหวะที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
:มีความสามารถต่อการบรรเลงกีตาร์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ และแสดงต่อหน้าผู้คนได้อย่างมั่นใจ
:สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการฝึกไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

(คอร์สนี้เหมาะกับใคร)
:ผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง
:ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วต้องการต่อยอดจากเดิม
:ผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
:ผู้ที่ต้องการแนวความคิดจากการฝึกเพื่อนำไปพัฒนาสังคม
:ครูสอนกีตาร์ผู้ที่สนใจการฝึกตีคอร์ด
:ผู้ที่สนใจการฝึก Soloผู้ที่สนใจการฝึกเกา Finger Picking
:ผู้ที่สนใจการฝึกบรรเลง Finger Style

(เนื้อหาที่สอน)
#จาก10บทฝึกปรับพื้นฐานสู่Fingerstyle

1.ฝึกดีดประกอบอัตราจังหวะทางดนตรี Tempo 60 BPM และ Backing Tack
#สร้างความถนัดและความแม่นยำต่อการดีดสายต่างๆ ตามอัตราจังหวะทางดนตรี

2.CHROMATIC SCALE ประจำสาย+metronome 60 BPM
#เพิ่มกำลังนิ้วและสร้างความถนัดต่อการกดเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วมือซ้ายให้สัมพันธ์กับ
การดีดด้วยมือขวา

3.ไล่สเกลประจำสายทั้ง6เส้น12เฟร็ท METRONOME และ BACKING TACK
#สร้างความคุ้นเคยและจดจำตำแหน่งโน้ตเสียงต่างๆบนคอนกีตาร์ในC major Scale
#โดยการฝึกไล่ประกอบท่องตามชื่อของโน้ตที่เล่นให้สัมพันธ์กับอัตราจังหวะทางดนตรี

4.ฝึกไล่สเกลประจำสายทั้ง6เส้นใน3เฟร็ทแรก+เพิ่มความเร็ว TEMPO 60-170 BPM และ BACKING TACK
#ฝึกสร้างความถนัดโดยการเพิ่มอัตราความเร็วเมโทรนอมจากช้ามากไปหาเร็วมากอย่างเป็นลำดับ
#สร้างความเข้าใจต่อระบบการฝึกเพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืนและคาดหวังได้

5.การเล่นคอร์ด + SCALE + METRONOME 75-80 BPM และ BACKING TACK
#การนำเอาประสบการณ์จากบทที่ 1 ถึง 4 มาผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ

6.ตีคอร์ด Strumming Patterns 42 + SOLO Melody (Metronome)
#ฝึกการตีจังหวะคอร์ดที่หลากหลายวิธีอย่างเป็นลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อการนำไปต่อยอดได้อย่างลงตัว

7.การแกะSOLO MELODY และเล่นประกอบคอร์ด และ BACKING TACK
#เป็นบทฝึกแกะ SOLO ที่ใช้ประกอบบทที่ 6/7 เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นทำนอง Melody ที่หลากหลาย

8.การเกา Finger picking + SOLO (Metronome)
#ฝึกการเกาจากรูปแบบที่หลากหลายวิธีอย่างเป็นลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อการนำไปต่อยอดได้อย่างลงตัว

9.ฝึกการเล่นเพลง FINGER STYLE จากคลิปสอนแบบละเอียด
#สร้างความเข้าใจต่อพัฒนาการของการฝึกเล่น Fingerstyle อย่างเป็นลำดับ
และเป็นแบบแผนที่จัดเจนเพื่อให้เข้าใจหลักการฝึกสามารถเล่น FINGERSTYLE ได้อย่างมืออาชีพ

10.แกะ FINGER STYLE จากการอ่าน TABมากกว่า40บทเพลง
#ฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบทเพลงที่หลายหลายไปด้วยเทคนิคที่ใช้เล่น Fingerstyle มากกว่า20บทเพลง

การรับการฝึกจะเป็นไปตามลำดับ

โดยจะต้องเริ่มจากบทที่1 เพื่อสร้างความถนัดและประสบการจากการฝึกอย่างถูกหลักถูกวิธีและขั้นตอน

บทฝึกแต่ละบทจะมีความสัมพันและเชื่อมโยงกัน หากฝึกข้ามบทการฝึกก็จะไม่ต่อเนื่องและผู้ฝึกจะไม่เข้าใจลำดับวิธีที่ถูกต้อง
อย่างซาบซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้การฝึกนั้นมีอุปสรรค์เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถ และจะทำให้ฝึกไม่สำเร็จ

สอนเปียโน สอนกีต้าร์ สอนอูคูเลเล่ สอนดนตรีอื่นๆ สอนร้องเพลง
สอนออนไลน์ นครปฐม

ยังไม่มีรีวิว

Nasornguitaronline สอนกีตาร์แบบออนไลน์

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru