นับเลขภาษาเกาหลี 1-10000000000 เลขเกาหลีแบบจีน เลขเกาหลีแท้

การนับเลขในภาษาเกาหลีนั้น มีอยู่สองแบบ แบ่งตามการใช้งาน ดังนี้

  1. ตัวเลขแบบจีน (Sino-Korean number system) เรียกว่า 한자어 숫자 (hanja-eo susja | ฮันจาออ ซุดจา) เป็นเลขที่มีต้นกำเนิดมาจากจีนนั่นเอง สามารถใช้ตัวอักษรจีนเขียนได้ แต่การออกเสียงจะแตกต่างออกไป ใช้บอกวันที่, เงิน, บอกเวลาที่หน่วยเป็นวินาทีและนาที, หน่วยการวัดต่างๆ, อุณหภูมิ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
  2. ตัวเลขแบบภาษาเกาหลีแท้ (Native Korean number system) เรียกว่า 고유어 숫자 (goyueo susja | โคยูออ ซุดจา) มีต้นกำเนิดในประเทศเกาหลีเอง เขียนและอ่านเป็นภาษาเกาหลี การนับเลข 1 ถึง 99 เราจะใช้ระบบเลขแบบเกาหลีแท้ ส่วนเลขตั้งแต่ 100 ขึ้นไป เราจะใช้ตัวเลขแบบจีนแทน ใช้นับจำนวนนับที่มีลักษณะนาม นับจำนวนคนหรือสิ่งของ, ใช้บอกอายุ, บอกเวลาที่เป็นชั่วโมง

เปรียบเทียบการใช้งาน วิธีใช้ตัวเลขเกาหลีแบบจีนและตัวเลขเกาหลีแท้
เปรียบเทียบการใช้งานตัวเลขเกาหลีแบบจีนและตัวเลขเกาหลีแท้

การเรียนตัวเลขภาษาเกาหลีเป็นหัวข้อแรกๆ ที่ผู้เรียนภาษาเกาหลีกับติวเตอร์จะได้เรียน เพราะเป็นหัวข้อการเรียนภาษาเกาหลีง่ายๆ และการนับตัวเลขก็ไม่ซับซ้อนอีกด้วย

ตารางการนับเลขภาษาเกาหลี 1-10000000000

ตัวเลขเกาหลีแบบจีน Sino-Korean Number System) และตัวเลขแบบเกาหลีแท้ (Native Korean Number System)

ตัวเลขตัวเลขแบบจีน
(Sino-Korean Number System)
วิธีออกเสียงตัวเลขเกาหลี
(Native Korean Number System)
วิธีออกเสียง
1일 (il)อิล하나 (hana)ฮานา
2이 (i)อี둘 (dul)ทูล
3삼 (sam)ซัม셋 (set)เซท
4사 (sa)ซา넷 (net)เนท
5오 (o)โอ다섯 (daseot)ทาซอท
6육 (yuk)ยุก 여섯 (yeoseot)ยอซอท
7칠 (chil)ชิล일곱 (ilgop)อิลคบ
8팔 (pal)พัล여덟 (yeodeol)ยอดอล
9구 (gu)คู아홉 (ahop)อาโฮบ
10십 (sip)ชิบ 열 (yeol)ยอล
11십일 (sibil)ชีบิล열하나 (yeolhana)ยอลฮานา
12십이 (sibi)ชีบี열둘 (yeoldul)ยอล
13십삼 (sipsam)ชิบซัม열셋 (yeolset)ยอลทูล
14십사 (sipsa)ชิบซา열넷 (yeolnet)ยอลเนท
15십오 (sibo)ชิบโอ열다섯 (yeoldaseot)ยอลทาซอท
16십육 (sibyuk)ชิบยุก열여섯 (yeolyeoseot)ยอลยอซอท
17십칠 (sipchil)ชิบชิล열일곱 (yeolilgob)ยอลอิลคบ
18십팔 (sip-pal)ชิบพัล열여덟 (yeolyeodeol)ยอลยอดอล
19십구 (sipgu)ชิบคู열아홉 (yeolahop)ยอลอาโฮบ
20이십 (isip)อีชิบ스물 (seumul)ซือมุล
30삼십 (samsip)ซัมชิบ서른 (seoreun)ซอรึล
40사십 (sasip)ซาชิบ마흔 (maheun)มาฮึน
50오십 (osip)โอชิบ쉰 (swin)ชวิน
60육십 (yuksip)ยุกชิบ예순 (yesun)เยซุน
70칠십 (chilsip)ชิลชิบ 일흔 (ilheun)อิลฮึน
80팔십(palsip)พัลชิบ여든 (yeodeun)ยอดึล
90구십 (gusip)คูชิบ아흔 (aheun)มาฮึน
100백 (baek)แพก
200이백 (ibaek)อีแพก
300삼백 (sambaek)ซัมแพก
400사백 (sabaek)ซาแพก
500오백 (obaek)โอแพก
600육백 (yukbaek)ยุกแพก
700칠백 (chilbaek)ชิลแพก
800팔백 (palbaek)พัลแพก
900구백 (gubaek)คูแพก
1000천 (cheon)ชอน
2000이천 (icheon)อีชอน
3000삼천 (samcheon)ซัมชอน
4000사천 (sacheon)ซาชอน
5000오천 (ocheon)โอชอน
6000육천 (yukcheon)ยุกชอน
7000칠천 (chilcheon)ชิลชอน
8000팔천 (palcheon)พัลชอน
9000구천 (gucheon)คูชอน
10000만 (man)มัน
20000이만 (iman)อีมัน
30000삼만 (samman)ซัมมัน
40000사만 (saman)ซามัน
50000오만 (oman)โอมัน
60000육만 (yungman)ยุกมัน
70000칠만 (chilman)ชิลมัน
80000팔만 (palman)พัลมัน
90000구만 (guman)คูมัน
100000십만 (sibman)ชิบมัน
1000000백만 (baengman)แพกมัน
10000000천만 (cheonman)ชอนมัน
100000000일억 (il-eog)อิลออก
1000000000십억 (sibeok)ชิบออก
10000000000백억 (baegeok)แพกออก

แม้ตัวเลขแบบ 한자어 숫자 (hanja-eo susja | ฮันจาออ ซุดจา) จะเป็นตัวเลขภาษาเกาหลีที่ยืมมาจากภาษาจีน แต่จะไม่ได้มีหน้าตาแบบตัวเลขภาษาจีน แบบที่ตัวเลขภาษาญี่ปุ่นมีหน้าตาเหมือนตัวเลขภาษาจีน เพียงแต่ออกเสียงต่างกัน

วิธีออกเสียงเลขศูนย์ในภาษาเกาหลี

เลข “ศูนย์” ในภาษาเกาหลีมี 2 แบบ

แบบแรก คือ (gong) อ่านว่า “คง” และแบบที่สอง คือ (yeong) อ่านว่า “ยอง” ซึ่งเป็นตัวเลขแบบจีน (Sino-Korean number system)

ส่วนใหญ่เราจะใช้ (gong) ในการบอกหมายเลขโทรศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น

010-1234-5678
공일공-일이삼사-오육칠팔
(gongilgong-ilisamsa-oyukchilpal)
คง อิล คง – อิล อี ซัม ซา – โอ ยุก ชิล พัล

010-6157-1700
공일공-육일오칠-일칠공공
(gongilgong-yukilochil-ilchilgonggong)
คง อิล คง – ยุก อิล โอ ชิล – อิล ชิล คง คง

และเราจะเห็น (yeong) แทนเลขศูนย์ในสิ่งต่างๆ เช่น ในการบอกอุณหภูมิ, ทางการกีฬาหรือทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

เลขลำดับภาษาเกาหลี

เลขลำดับ (Ordinal numbers) คือ ตัวเลขที่ใช้บอกตำแหน่งหรืออันดับของสิ่งต่างๆ ตามลำดับ เช่น ที่หนึ่ง, ที่สอง, ที่สาม เป็นต้น

ลำดับที่ภาษาเกาหลี 번째 และ 제
ลำดับที่ภาษาเกาหลี 번째 และ 제

สำหรับภาษาเกาหลีนั้น มีวิธีการบอกเลขลำดับอยู่สองวิธี ได้แก่

ตัวเลข + 번째 (beonjjae | พอนเจ)
제 (je | เจ) + ตัวเลข

สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ คำว่า 번째 (beonjjae | พอนเจ) เป็นคำเกาหลีแท้ ในขณะที่คำว่า 제 (je | เจ) เป็นคำยืมมาจากภาษาจีน

คำว่า 제 จะเป็นทางการมากกว่า 번째 ดังนั้น ”제 + ตัวเลข“ มักถูกใช้ในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร เช่น ในหนังสือหรือเอกสารทางการ ยกตัวอย่างเช่น

제 1 장
(je 1 jang)
เจ อิล จาง
บทที่หนึ่ง

เมื่อเราใช้คำว่า 제 ในการบอกลำดับแล้ว ตัวเลขที่กำกับอยู่ก็ควรใช้วิธีอ่านตัวเลขแบบจีนด้วย ดังนั้นจากตัวอย่างด้านบนจึงควรอ่านว่า 제 일 장 (je il jang | เจ อิล จาง)

ส่วนคำว่า 번째 จะใช้กันทั่วไปในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เมื่อเราใช้ 번째 ตัวเลขที่กำกับอยู่ก็จะอ่านแบบระบบตัวเลขแบบเกาหลีแท้ ยกเว้นเลข ”ลำดับที่หนึ่ง“ จะใช้คำว่า 첫 번째 (cheot beonjjae | ชอส พอนเจ) และตั้งแต่เลขลำดับ 100 เป็นต้นไป เนื่องจากระบบตัวเลขแบบเกาหลีแท้จะมีแค่ 1-99 เท่านั้น

ตารางแสดงแสดงเลขลำดับในภาษาเกาหลี

เลขลำดับภาษาเกาหลีแปล
첫 번째 (cheos beonjjae | ชอส พอนเจ)ลำดับที่หนึ่ง
두 번째 (du beonjjae | ทู พอนเจ)ลำดับที่สอง
세 번째 (se beonjjae | เซ พอนเจ)ลำดับที่สาม
네 번째 (ne beonjjae | เน พอนเจ)ลำดับที่สี่
다섯 번째 (daseos beonjjae | ทาซอส พอนเจ)ลำดับที่ห้า
여섯 번째 (yeoseos beonjjae | ซอซอส พอนเจ)ลำดับที่หก
일곱 번째 (ilgob beonjjae | อิลคบ พอนเจ)ลำดับที่เจ็ด
여덟 번째 (yeodeolb beonjjae | ยอดอล พอนเจ)ลำดับที่แปด
아홉 번째 (ahob beonjjae | อาโฮบ พอนเจ)ลำดับที่เก้า
열 번째 (yeol beonjjae | ยอล พอนเจ)ลำดับที่สิบ
열한 번째 (yeolhan beonjjae | ยอลฮัน พอนเจ)ลำดับที่สิบเอ็ด
열두 번째 (yeoldu beonjjae | ยอลทู พอนเจ)ลำดับที่สิบสอง
열세 번째 (yeolse beonjjae | ยอลเซ พอนเจ)ลำดับที่สิบสาม
열네 번째 (yeolne beonjjae | ยอนเน พอนเจ)ลำดับที่สิบสี่
열다섯 번째 (yeoldaseos beonjjae | ยอลทาซอส พอนเจ)ลำดับที่สิบห้า
열여섯 번째 (yeol-yeoseos beonjjae | ยอล ยอซอส พอนเจ)ลำดับที่สิบหก
열일곱 번째 (yeol-ilgob beonjjae | ยอล อิลคบ พอนเจ)ลำดับที่สิบเจ็ด
열여덟 번째 (yeol-yeodeolb beonjjae | ยอล ยอดอล พอนเจ)ลำดับที่สิบแปด
열아홉 번째 (yeol-ahob beonjjae | ยอล อาโฮบ พอนเจ)ลำดับที่สิบเก้า
스무 번째 (seumu beonjjae | ซือมุล พอนเจ)ลำดับที่ยี่สิบ

ลำดับที่ 100 ถึง 1000 ภาษาเกาหลี

สำหรับเลขลำดับภาษาเกาหลีตั้งแต่ลำดับที่ 100 เป็นต้นไป เราจะใช้การอ่านแบบระบบตัวเลขแบบจีน เนื่องจากระบบตัวเลขแบบเกาหลีแท้มีเพียงเลข 1-99 เท่านั้น

ตารางแสดงเลขลำดับภาษาเกาหลี

เลขลำดับภาษาเกาหลีแปล
백 번째 (baeg beonjjae | แพก พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งร้อย
백일 번째 (baeg-il beonjjae | แพก อิล พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งร้อยเอ็ด
백이 번째 (baeg-i beonjjae | แพก อี พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งร้อยสอง
백삼 번째 (baegsam beonjjae | แพกซัม พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งร้อยสาม
백십 번째 (baegsib beonjjae | แพกชิบ พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งร้อยสิบ
백이십 번째 (baeg-isib beonjjae | แพก อีชิบ พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบ
천 번째 (cheon beonjjae | ชอน พอนเจ)ลำดับที่หนึ่งพัน

ลักษณนามภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีมีคำลักษณนามที่ใช้เรียกคำนามเช่นเดียวกับภาษาไทย (ส่วนการนับเลขภาษาอังกฤษและลำดับที่ภาษาอังกฤษจะไม่มีลักษณนาม) ลักษณนามในภาษาเกาหลีจะมีรูปแบบดังนี้

คำนาม + ตัวเลข + ลักษณนาม

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการนับจำนวนคน จะใช้ลักษณนามว่า 명 (myeong | เมียง)

학생 두 명
(hagsaeng du myeong)
ฮักเซง ทู เมียง
นักเรียน 2 คน

หากต้องการนับจำนวนสัตว์ เราจะใช้ลักษณนามว่า 마리 (mali | มาลี)

강아지 세 마리
(gang-aji se mali)
คางาจิ เซ มาลี
ลูกสุนัข 3 ตัว

หมายเหตุ : เมื่อเราใช้ระบบเลขแบบเกาหลีแท้กับลักษณนาม ลำดับเลข 1 ถึง 4 ได้แก่ 하나, 둘, 셋, 넷 และจำนวนใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยเลข 1-4 ต้องเปลี่ยนรูปเป็น 한, 두, 세 และ 네 แทน เช่น เปลี่ยน 열하나 개 เป็น 열한개 แทน

อัพเดทล่าสุด: