นายปฏิพัทธ์ นรัตถรักษา (มิว) อายุ 29 ปี

ประวัติการศึกษา
- จบม.ต้นและม.ปลายจาก โรงเรียนหอวัง
- จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- จบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA) สาขาการเงิน/การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์การสอน 6 ปี
-สอนพิเศษวิชา Qualitative Analysis นิสิต ปี 2 ม.เกษตรศรีราชา
-สอนคณิตศาตร์ ป.1- ป.6 (ไทย,EP, Inter,สอบเข้า ม.1), ม.1-ม.3 (ไทยและEP),ม.5
-สอน GMAT สอบเข้า NIDA
-สอนพิเศษวิชา Qualitative Analysis ของปริญญาโท NIDA
-สอน Financial management ปี2
น้องเรียนที่เยอรมัน
-สอน Business finance (ของม.ที่ไทยและ ม.ที่ญี่ปุ่น) และวิชาการเงินทุกวิชา
-สอน Finance ป.โท MBA Sasin
-สอนเศรษฐศาสตร์จุลภาค/มหภาค
-สอน Stat

สไตล์การสอน :

- เน้นสอนให้เข้าใจ หากผู้เรียนพื้นฐานไม่แน่น จะปูพื้นฐานให้ทั้งหมด

- เน้นทำโจทย์ มีการอธิบายอย่างวิธีทำอย่างละเอียด และทำโจทย์ไปด้วยกัน

- ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เป็นกันเอง มีเทคนิคในการทำโจทย์และข้อสอบให้เร็วขึ้น

ราคาค่าเรียน

คณิตประถม175 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในห้องเรียน พร้อมบอกวิธีทำและเทคนิคในการทำ

คณิตสอบเข้า ม.1185 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และมีข้อสอบเก่าให้ลองทำ พร้อมบอกวิธีทำและเทคนิคในการทำ

คณิต ม.ต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในห้องเรียน พร้อมบอกวิธีทำและเทคนิคในการทำ

การเงิน ป.ตรี/ป.โท300 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในบทเรียน เช่น ความรู้เเบื้องต้นของการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การหามูลค่าของตราสารหนี้และหุ้น เป็นต้น

สถิติ ป.ตรี/ป.โท300 บาท ต่อชั่วโมง

Macro,Micro300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว