ติวเตอร์วิชาสายคำนวณ(คณิตศาสตร์) ถนัดในช่วงวิชาของม.ต้น (ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.ปลาย) ซึ่งเคยมีประสบการณ์สอนมาแล้วเฉลี่ยคือ 1 เทอม
ในการเรียนจะเป็นรูปแบบเส้นทางออนไลน์(ส่วนใหญ่จะเป็น Google meet หรือ Line) โดยการ Video call ซึ่งในการสอนจะใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ที่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. เนื้อหา 2. แบบฝึกหัด(แบบฝึกหัดจะเป็นการนำเอาทั้งแบบฝึกที่ตัวผู้สอนเคยพบและจากางออนไลน์,หนังสือ ฯลฯ นำมารวมกัน) โดยในช่วงเนื้อหาจะใช้ระยะเวลายาวเท่าใดจะขึ้นอยู่กับความมยากง่ายและปริมาณเนื้อหา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัวผู้สอนจะรับสอนนักเรียนในช่วงระดับชั้นม.1-3 และ นักเรียนที่ต้องการจะสอบต่อเข้าม.1 หรือ ม.4 และในบางกรณีจะรับสอนสำหรับเด็กที่ต้องการจะเตรียมตัวตั้งรับเนื้อหาของเทอม / ปีการศึกษาต่อๆไป เช่น นักเรียนระดับชั้นม.3 ต้องการที่จะศึกษาเนื้อหาของระดับชั้นม.4 ในกรณีนี้ทางผู้สอนสามารถพิจารณาให้ได้
โดยในส่วนของราคา / ค่าใช้จ่ายนั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา และ ความยากง่ายของจุดประสงค์ที่ผู้เรียนต้องการจะศึกษา
ข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งเกี่ยวกับผู้เรียนแก่ผู้สอน
1. ระดับชั้นการศึกษาผู้เรียน
2. อายุผู้เรียน
3. รายวิชาที่ต้องการศึกษา
4. เวลาที่สามารถเข้าเรียนได้
5. อื่นๆ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว