รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชื่อติวเตอร์: นายปริญญา โสโพธิ์ ชื่อเล่น: ครูพี่แฟง
เพศ: ชาย
อายุ: 22
การศึกษา: จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ ศิลปศาสตร์
สาขา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
เกรดเฉลี่ย: 3.26

รับสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(การฟัง, การพูด, การอ่าน, และการเขียน)
ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษา

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟัง, พูด, อ่าน, และเขียน)100 บาท ต่อชั่วโมง

เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ เช่น การฟัง, การพูด, การอ่าน, และการเขียน ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดกับเนื้อหาเรียนในอนาคตได้

สอนออนไลน์ มหาสารคาม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว