ประวัติการศึกษา
2546 -2549
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชารอง รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
เกรดเฉลีย: 3.35/4.00
2542 - 2545

ปัจจุบัน
หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นนร.ป.5 รร.สองภาษาแห่งหนึ่งในเชียงใหม่

1.มีประสบการณ์การสอนอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเด็กเล็กอนุบาล ถึง ป.6 (ใส่ใจ ตั้งใจ อดทน)
2. สอนหลักการออกเสียงด้วยหลักสัทศาสตร์
ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยไม่น่าเบื่อ
อาทิ หนังสือ แอพพลิเคชั่น เกมส์ เป็นต้น
3. ปรับเนื้อหาให้เหมาะตามหัวข้อความสนใจของน้องๆได้
4. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาพฤติกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมที่จะเข้าชั้นเรียนในอนาคต
5. ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษเกือบตลอดเวลา ใช้น้อยเวลาอธิบายเท่านั้น

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว