ประวัติชื่อนางสาวฑิฆัมพร นาคฤทธิ์ ชื่อเล่นแมงภู่
กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่สาม
ประสบการณ์เคยสอนพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
สามารถสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
#สอนการบ้านหรือเนื้อหาเพิ่มเติมที่อยากเรียนรู้ได้

สอนออนไลน์ คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว