ชื่อ: ไชยภพ ณ นคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับมัธยมต้นในหลักสูตร English Program และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร ศิลป์ภาษา (English Gifted)
เคยมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมปลาย (ป.3-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่เครียด เน้นความเป็นกันเอง มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว