ชื่อนายเทพศิรินทร์ จินรอด (กั๊ม)
อายุ 23 ปี ที่อยู่จังหวัด สมุทรสาคร
*ประวัติการศึกษา*
สำเร็จการศึกษาระดับตรีสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
*ประวัติการทำงาน*
-ผู้ช่วยวิจัยสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
-สอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
-สอนวิชาสังคมศึกษาสำหรับสอบเข้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร
-สอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
-สอนวิชาการปริทัศน์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความสนใจและมีประสบการณ์ในด้านการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (Mainland Southeast Asia) ตลอดจนประเด็นด้านภาษาศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยาและวัฒนธรรมศึกษาด้วย

สมุทรสาคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว