นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.63
ประสบการณ์สอน
1. สังเกตการสอนและได้ทดลองสอนจริงในชั้นเรียน ทั้งหมด 3 เทอม และกำลังฝึกสอน 1 ปีการศึกษา
2. สอนพิเศษนักเรียนชั้นอนุบาล 3 วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
3. สอนพิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
4. สอนพิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
5. สอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว