รับสอนพิเศษภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับประถมศึกษา และมัธยมต้น

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.49 เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

"สอนเน้นความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้จริงในการทำข้อสอบได้"

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว