ผม ดร.ทัดเทพ วุฒิกนกกาญจน์ ผมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผมเชี่ยวชาญเรื่องการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบของการสนทนาโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การฝึกอบรมเข้มเพื่อการสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชิีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวไปทำงานต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ภาษาอัังกฤษเพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับงานบุคลากรในสำนักงาน ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ต้องการสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกทั้งด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแปลเอกสารภาษาอังกฤษทั้งแบบอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นภาษาอังกฤษ สามารถสอนผ่าน LINE, SKYPE หรือ โทรศัพท์หาผู้เรียนได้ เน้นการปฏิบัติให้ใช้งานภาษาอังกฤษได้จริง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว