ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า [GPA 3.87]
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
ปี 2001 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ , คุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
ปี 2003 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ปี 2004 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ และความประพฤติดีเยี่ยม
ปี 2005 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ และความประพฤติดีเยี่ยม
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเคมี จากสถาบันเคมีแห่งประเทศออสเตรเลีย (Chemistry Institute of Australia)
เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
ผลงานวิจัย
ปี 2010 งานวิจัยที่ศึกษาและตีพิมพ์ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายการสื่อสาร 3G โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว และโปรแกรมวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ (Matlab)
คำอธิบาย งานวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารในระบบ 3G ซึ่งในเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทย โดยเป้าหมายคือ หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ต้องสามารถลดขนาดบิตการใช้งานให้กระชับที่สุด และลดปัญหาช่องสัญญาณเต็มในการใช้งานประจำวัน
ปี 2011 ที่ปรึกษาและดำเนินการทำวิจัยเรื่องการออกแบบระบบสายพานลำเลียงในโรงงานผลิตอาหาร เพื่อลดต้นทุนแรงงานและเวลาในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ภายในสายการผลิต ภายใต้ความร่วมมือกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเทศอังกฤษ
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างการทำงานภายในโรงงาน โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย สามารถนำไปใช้งานได้จริงในโรงงานที่ทำการศึกษา
ปี 2012 ที่ปรึกษาและดำเนินการทำวิจัยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและแบบแปลน เพื่อประกอบการพิจารณาก่อสร้างอาคารและวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง ภายใต้ความร่วมมือกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับโครงสร้างและการออกแบบ
ปี 2012 งานวิจัยศึกษาเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสูงและทดแทนการนำเข้าน้ำมันและการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งงานวิจัยนี้ทำร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ปี 2013 ที่ปรึกษาและดำเนินการวิจัยเรื่องระบบการสื่อสาร 3G (มีการใช้งานจริงในประเทศแล้ว) ภายใต้ความร่วมมือกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำอธิบาย งานวิจัยนี้วิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในสัญญาณ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ modulation และ สมการเชิงอนุพันธุ์ มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงข่ายการสื่อสาร
ปี 2014 – ปัจจุบัน นักวิจัยร่วมโครงการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีระบบสมองกลแห่งชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว เพื่อนำมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและรองรับการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่นำสมัยทดแทนแรงงานมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมและกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ผลงานการสอน
+ ปี 2008 น้องแพรว สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลได้ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์แบบเข้มข้น
+ ปี 2009 น้องโมโม่ สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ในคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ด้วยการเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์
+ ปี 2010 น้องลูกหมี สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ด้วยการเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์เข้มข้น
+ปี2011 น้องพลอย สอบเข้าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ด้วยการเรียนคอร์ส Smart-1
+ปี2012 น้องป็อป สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ด้วยการเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น
+ปี2013 น้องออมสิน สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ ด้วยการเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น
+ปี2014 น้องเอม สอบเข้าม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และน้องบิว สอบเข้าม.4 โรงเรียนศึกษานารี ด้วยการเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น
ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะจากสถิติที่ผ่านมา น้องๆ ที่เรียนกับพี่สอบได้ 100 % เต็ม และยังมีคอร์สเรียนเพิ่มเกรด เพื่อการสอบในโรงเรียนอีกด้วย
ผลงานที่ผ่านมา
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอนในวิชา แคลคูลัส ฟิสิกส์ และวัสดุวิศวกรรม
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยบูรพา สอนในวิชา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และฟิสิกส์ชั้นสูง
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอนในวิชา ฟิสิกส์
ติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ ผ่านการสอนจากสถาบันกวดวิชาต่างๆ ย่านพระราม 2 , พระราม 3 , หนองแขม , บางบอน เป็นต้น
ติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ และได้รับเชิญให้บรรยายสรุปวิชาฟิสิกส์ คอร์สแอดมิชชั่น ที่โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
+ ติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ สอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
+ และเรายังมีผลงานอีกมากมาย ที่ทำให้น้องๆ ได้ไปถึงฝันอย่างตั้งใจ อีกทั้งเป็นประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
วิชาที่สอน
+ คณิตศาสตร์ระดับประถม +คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย
+ วิทยาศาสตร์ระดับประถม + ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา ระดับมัธยมปลาย
+ คณิตศาสตร์ระดับมัธยม + วิชาการระดับมหาวิทยาลัย
+ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยม

คลองสาน คลองเตย คันนายาว จตุจักร จอมทอง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางพลี บางรัก บางแค บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ พระโขนง ภาษีเจริญ ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สมุทรปราการ สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร หนองแขม ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว