เฉลิมฤทธิ์ อลงกรณ์รัศมี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2555

สถานที่ที่รับสอน :
- บริเวณที่พักอาศัยของผู้เรียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ตามรายชื่อ เขต/อำเภอ ด้านล่างของโปรไฟล์ ครูปลาวาฬ สอนดนตรี นี้
- ระบบออนไลน์แบบ Learn From Home โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Video Call Online Platfom ใน Application ต่างๆ เช่น Line, Facetime, Zoom, GoogleHangout, GoogleMeets, CiscoWebexTeams, Instagram ฯลฯ

สาขาวิชาที่รับสอน :
1. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิค Piano
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิค Classical Guitar และเครื่องดนตรีสมัยนิยม Acoustic Guitar
3. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก Western Music Theory
4. โสตทักษะ Musicianship And Ear Training
5. ลักษณะของจังหวะ ควบคู่กับเครื่องกำกับจังหวะ Rhythm Concept With Metronome

ประสบการณ์การสอน :
สถาบันสอนดนตรี โรงเรียนสอนดนตรี ที่พักอาศัยของผู้เรียน และที่พักอาศัยของครูผู้สอน 10 ปี

วัตถุประสงค์ของการสอน :
1. ให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรี ระดับเตรียมอุดมฯ และระดับปริญญาตรี, การสอบตามเกณฑ์ในระดับต่างๆ และการสอบเทียบทางด้านดนตรี
2. ให้ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย สบายอารมณ์ การสังสรรค์ และงานอดิเรก
3. ให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต
4. ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และความรู้ ที่เพียงพอในศาสตร์ด้านดนตรี

ผลงานและประวัติการทำงาน :
1. เข้าร่วมคณะนักร้องเสียงประสาน Mahidol Symphonic Choir เมื่อปีพ.ศ. 2551 - 2552 ผ่านการแสดงร้องเสียงประสานในบทเพลง
- Ludwig van Beethoven, "An die Freude" (Ode to Joy) from Symphony No.9, Op.125 "Choral" (1882) ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Philharmonic Orchestra
- Carl Orff's Carmina Burana
ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Philharmonic Orchestra
- Johannes Brahms's Ein Deutshes Requiem
- Puccini's Messa di Gloria
2. ผู้ช่วยคณะกรรมการคุมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมฯ และระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ เมื่อปีพ.ศ. 2552
3. เข้าร่วมโครงการ "การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2553
4. เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล "MU Leadership Program" รุ่นที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2553

* หัวข้อหลักในการเรียน การสอน :
1. เทคนิคพื้นฐาน Basic ต่างๆ ตั้งแต่ท่าทาง, การจัดระเบียบ, รูปลักษณ์, ลักษณะที่ดี และถูกต้อง
2. วิธีการเล่นดนตรี การซ้อมดนตรีที่ดี มีประสิทธิภาพ ถูกวิธี และเป็นระบบ เช่น ความสบาย, การ Save พลัง และการป้องกันการบาดเจ็บได้ดี
3. Mindset ระบบความคิด, Attitude ทัศนคติ, การวางแผน Plan, วิธีคิด, ความสัมพันธ์ และการคิดล่วงหน้า
4. เทคนิคในการอ่านโน้ตดนตรี
5. การให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง มิติเสียงที่ควรจะเป็น และทิศทางประโยคของบทเพลง
6. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรี การควบคุมเสียง และความต่อเนื่องในการเล่นอย่างมั่นใจ ไม่สะดุดและติดขัด
7. ความเที่ยงตรงของจังหวะ, ความเร็วของจังหวะ Tempo มีความคงที่ และระดับเสียงที่ถูกต้อง
8. การเล่นดนตรี ร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาโสตประสาท การรักษาจังหวะ และอารมณ์เพลง ให้มีประสิทธิภาพ
9. การบริหารการจัดการ และการก้าวข้ามผ่านอุปสรรค
และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อปูพื้นฐานทักษะเหล่านี้ ให้แข็งแรง แข็งแกร่ง ไปจนถึงสามารถเล่นเพลงได้ทุกเพลงในโลก ที่มีโน้ตเพลงอยู่ข้างหน้าเรา อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ :
สอนใจเย็น เปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถปรับแก้ไขเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นต่อตนเองและผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้เรียน :
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ เด็กเล็ก เด็กโต วัยทำงาน จนถึงวัยเกษียณ

ค่าธรรมเนียม การเรียนการสอนพิเศษ ตัวต่อตัว :
ครั้งละ 500 - 1,200 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ของผู้เรียน และจำนวนชั่วโมงที่ลงเรียน

*** หมายเหตุ :
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มระบาดอย่างรวดเร็ว ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงประเทศไทยเอง โดยที่ปรากฎตามข้อเท็จจริงว่าพบการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของไทย ไม่จำกัดอยู่เพียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ประกอบกับเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 และเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล และเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เรียนใหม่ ที่สนใจเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี Guitar, Piano, ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะนั้น

ครูปลาวาฬ มีความห่วงใย ใส่ใจ ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียนทุกท่าน ได้พิจารณาถึงความสำคัญของโครงสร้างระบบดิจิทัล ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรับมือและจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์แบบ Learn From Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 นี้ โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Video Call Online Platfom ใน Application ต่างๆ เช่น Line, Facetime, Zoom, GoogleHangout, GoogleMeets, CiscoWebexTeams, Instagram ฯลฯ เชื่อมต่อไปยังผู้เรียนแทน เพื่อให้เรียนดนตรีได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องออกจากที่พักอาศัยของผู้เรียน

แม้ว่าในปัจจุบัน การบริหารจัดการ รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 นั้น จะผ่อนปรน คลายล็อคแล้วก็ตาม แต่เราคนไทย ต้องมีวินัย ในการป้องกันตนเองตามเดิม
1. การป้องกันตนเองบริเวณใบหน้า
- จมูกและปาก คือช่องทางออกของไวรัส โดยแพร่ทางละอองฝอย
- ตา จมูกและปากตามเยื่อบุ คือช่องทางเข้าของไวรัส จากละอองฝอยที่ออกจากตัวของผู้ติดเชื้อ
2. การป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในที่อับ อากาศไม่ถ่ายเท
ละอองจะลอยอยู่ในอากาศได้นาน ไปเกาะที่ใบหน้า ตามเนื้อ ตามตัวเสื้อผ้า แขนขาของผู้ที่แพร่เชื้อเองและคนอื่น มือของผู้แพร่เชื้อ ยังสัมผัสกับเสื้อผ้า แขนขา ตนเอง และเอามือไปสัมผัสพื้นผิว โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดเป็นต้น
ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ มีโอกาสได้รับเชื้อจากละอองเหล่านี้โดยตรงเข้าปะทะที่ใบหน้า หรือ ติดตามเสื้อผ้า ตามแขนขาและมือตนเองไปสัมผัสเสื้อผ้าตนเองสัมผัสพื้นผิวของเครื่องใช้ต่างๆในสถานที่นั้นๆ และมาสัมผัสใบหน้าตนเองอีกต่อ
ลักษณะดังกล่าวเป็นวงจรของ “ใบหน้าและมือ” เป็นที่มาของการที่ต้องล้างมือบ่อยที่สุดด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% และความสำคัญของการใส่หน้ากาก ปิดปากและจมูก และการที่ต้องระวังดวงตา ไม่เผลอเอามือไปลูบหน้า ตา จับปาก
3. ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่มีอาการไอหรือจาม ประมาณ 2 เมตร
4. สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ตัวเองจะเสี่ยง หรือมีอาการเข้าข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ ได้มีการผ่อนคลายเกณฑ์ PUI ไปแล้ว เช่น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไม่ต้องมีไข้ก็ได้ ยิ่งหากมีอาการคล้ายไข้หวัด ให้รีบไปตรวจ หรือพบแพทย์ หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเองได้ทันที

คำแนะนำสำหรับการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามจากแห่งข้อมูลที่ดี ไว้ใจ และน่าเชื่อถือได้ เช่น
- การแถลงข่าวของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ได้ทุกวัน
- Facebook Page ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
- Facebook Page หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ ประจำที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- Facebook Page ศูนย์ข้อมูล COVID-19
- Facebook Page Thailand FACT Today

ครูปลาวาฬ ให้กำลังใจ ถึงคนไทยทุกคน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชาชีพ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ ดูแล และรักษา ต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ผ่านไปได้ด้วยดี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สงบลง และกลับมาเป็นปรกติสุขต่อไป

ติดต่อโดยตรง :
โปรไฟล์นี้ ที่หัวข้อ แชทกับผู้ให้บริการ ทางด้านขวา ของสไลด์ภาพการสอนต่างๆ
พิมพ์ยืนยันเบอร์โทร ตามระบบของ Bestkru และกรอกรายละเอียดต่างๆ ของผู้เรียน เช่น
- ชื่อ อายุ ที่อยู่ สะดวกเรียนที่ใด
- สนใจเรียนเครื่องดนตรีชนิดใด
- จุดประสงค์ของการเรียน
- มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเองหรือไม่
- วัน และเวลา ที่สะดวกในการเรียน

หรือแอดเพิ่มเพื่อน williamswhaleman แล้วส่งข้อความ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ของผู้เรียน และรอการติดต่อกลับจากครูปลาวาฬได้เลยครับ

สอนเปียโน สอนกีต้าร์
บริการออนไลน์ คลองสาน คลองเตย จตุจักร ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางซื่อ บางบอน บางบัวทอง บางพลัด บางรัก บางเขน บางแค บางใหญ่ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปากเกร็ด พญาไท พระนคร พระโขนง พุทธมณฑล ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา ศาลายา สัมพันธวงศ์ สาทร สามพราน หนองแขม หลักสี่ ห้วยขวาง ไทรน้อย

ครูปลาวาฬสอนดีคะและใจดี เอาใจใส่นักเรียนมากคะ ให้กำลังใจดีมากด้วยคะ ไม่มีพื้นฐานและอายุมากก็เรียนได้คะ สนุกคะ

รจ · 2020 ส.ค. 2

เป็นลูกศิษย์ สว. ที่ครูคงต้องหาวิธีสอนมากกว่าเด็ก ครูสอนดี อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย ถ้ามีปัญหาในการเรียน ครูหาทางแก้ไขให้จนทำได้ นอกจากนี้คือหนังสือเรียนที่ครูหามาให้ก็เป็นหนังสือที่ดีมาก สนับสนุนผู้สูงอายุที่อาจเกษียณแล้ว ลองเรียนกับครูนะคะ…สว.ก็เรียนได้ค่ะ

เมี่ยง · 2020 ก.ค. 31

Plawarn class is always fun. He is very knowledgeable. His technique is very easy to understand. Can recommend highly enough.

Chuck Valla · 2020 ก.ค. 25

ครูปลาวาฬใจดีค่ะ
สอนเด็กเข้าใจง่ายค่อยๆให้เด็กทำความเข้าใจ
สอนตามหลักพื้นฐานทีละสเต็ป
เตรียมการสอนได้ดีมากค่ะ

Prim · 2020 ก.ค. 21

ขอเบรติดต่อค่ะ

ิปิยะมาศ · 2020 มิ.ย. 20

อยากได้เบอร์ติดต่อครูค่ะ

ยุ้ย · 2020 มิ.ย. 8

ครูปลาวาฬเป็นกันเองมากๆค่ะ ให้คำปรึกษาดีมาก ไม่กดดันเลยค่ะ

นุ๊ก · 2020 พ.ค. 31

ครูสอนดีมากๆค่ะ ค่อยเป็นค่อยไป สอนละเอียด เข้าใจง่าย พอมีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาได้ตลอด เก่งมากๆๆๆเลยค่ะ

แจน · 2020 พ.ค. 26

ครูสอนดีค่ะ เป็นกันเองมาก ถ้าเราดีดผิดตรงไหนครูก็จะแก้ให้ทันที ไม่ปล่อยค้างผ่านไป ถ้าเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์ก็เล่นได้แน่นอน ราคาเป็นกันเองค่ะ ครูมาสอนถึงบ้านเลย

จูน · 2020 ก.พ. 8

ครูวาฬใจดี สอนใจเย็นมากๆ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 👍🏼👍🏼👍🏼

กิ่ง · 2020 ม.ค. 22

ดีมากๆ สอนตั้งแต่พื้นฐาน อ่านตัวโน้ตทีละตัว จนถึงที่มาของคอร์ด แล้วก็เล่นเป็นเพลงได้

อมร · 2020 ม.ค. 9

ดีครับ

โอ๋ · 2019 ธ.ค. 13

คุณครูปลาวาฬสอนดีคะ น้องสนุกกับเรียนเปียโนกับครูมากคะ

ทอรุ้ง กับ ฟ้าใส · 2019 ธ.ค. 10

ครูปลาวาฬ สอนดีมากครับ ใจเย็น เอกสารเยอะมาก สอนเข้าใจง่าย ละเอียด ใส่ใจทุกรายละเอียด เช่น นิ้ว มือทั้งสองข้าง ท่าเล่น เมื่อผิดจะรีบแก้ทันที สอนความรู้ ทฤษฎีแน่นมาก ขอบคุณมากครับ

แคมป์ · 2019 ต.ค. 26

five star tutor

Music ติดต่อโดยการส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือ · 2019 ต.ค. 25

ครูปลาวาฬ.....ต้องบอกว่าสอนดีมากๆครับ สนุก ละเอียด รู้ลึก ที่สำคัญคือคอยให้กำลังใจผู้เรียนเสมอ......ขอบคุณมากๆครับ

ต้อง · 2019 ก.ย. 12

ครูสอนละเอัยด สนุก เข้าใจง่ายมากค่าา

กวาง · 2019 ก.ย. 12

ครูสอนละเอียดมากครับ ใจเย็น และไม่รีบร้อน ดีมากครับ

เฉลิมชัย · 2019 ก.ย. 12

ครูสอนละเอียดเข้าใจง่ายคะ ตอบคำถามได้ทุกข้อสงสัยคะ อธิบายได้ละเอีนดมากๆ ครูเตรีนมอุปกรณ์การสอนให้นักเรียนครบตั้งแต่วันแรกคะ สอนใจเย็นไม่ดุ เวลาทำผิดก็จะสอนใหม่คะ ^^

ใหม่ · 2019 ก.ย. 9

คุณครูสอนละเอียดดีค่ะ ตัวเราเองไม่มีพื้นฐาน คุณครูเริ่มสอนตั้งแต่ท่านั่ง การวางมือเลยค่ะ

จูลี่ · 2019 ส.ค. 25

ครูมาสอนที่บ้านได้ สะดวกดีมากครับ สอนค่อยเป็นค่อยไปดีครับ

ต้าร์ · 2019 ส.ค. 22

ครูปลาวาฬมาก่อนเวลาเรียนตลอด ใจเย็น เด็กน้อยงอแงก็รับมือได้ ราคาเป็นมิตรด้วยค่ะ

บุษ · 2019 ส.ค. 22

สอนดีมากค่ะสอนละเอียดดี คุณครูน่ารักเป็นกันเองดีมาก ใจดีด้วยค่ะ😊😊

จ๋า · 2019 ส.ค. 17

สอนดีเข้าใจง่าย ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป เน้นสอนให้พื้นฐานแน่นทำให้ต่อยอดไประดับสูงได้ง่ายขึ้น

อัน · 2019 ส.ค. 6
สมาร์ท · 2019 ก.ค. 30

Prawon is very professional and helpful with my two small children. Their progress is visible and I love to hear them laughing and having a good time, while still learning. Music should be fun and flexible. Highly recommended!

JAY · 2019 ก.ค. 30

ครูเป็นกันเอง สอนละเอียด สอนวิธีให้นักเรียนฝึกเองได้

กิม · 2019 ก.ค. 26

ครูสอนใส่ใจ และละเอียดมากค่ะ ใจดีด้วย เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ แต่ว่าไม่เหมือนกับที่เรียนกับครูปลาวาฬค่ะ

แฟรี่ · 2019 มิ.ย. 27

Very good

Poom · 2019 มิ.ย. 18

ราคาไม่แพง ครูใส่ใจรายละเอียด ไม่สอนรีบๆ สอนแนวเพลงที่เราชอบได้ สอนเรื่องจังหวะและทฤษฎีด้วย ดีมากค่ะ

Minky · 2019 มิ.ย. 9

สอนง่าย ใจดี เรียนรู้จากพื้นฐาน

นิ๊ก · 2019 พ.ค. 30

ครูสอนใจเย็นมาก ใจดี น่ารักมากค่ะ
รู้ถึงที่มาที่ไปได้เข้าใจดีค่ะ
อธิบายดี มีวิธีการสอนที่สนุกๆค่ะ

โบ · 2019 พ.ค. 24

ใจดี และสอนเข้าใจมากขึ้น จากที่ไม่เคยเข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง ที่ผ่านมาครับ มีปัญหาตรงไหนที่ผ่านๆ มา ครูแก้ให้ทันทีครับ ขอบคุณมากครับ

ปลา · 2019 พ.ค. 23

สอนดีมากครับ เข้าใจง่าย มีหลักการดี ใจดีด้วยครับ

Jack · 2019 เม.ย. 25

เข้าใจง่ายดีครับ

ยุ่น · 2019 มี.ค. 6

สอนดีมากค่ะ ใจเย็น และที่สำคัญเป็นครูที่คิดราคาไม่แพงเลย

จูน · 2019 ก.พ. 20
Tar · 2019 ก.พ. 7
ครูปลาวาฬ สอนดนตรี

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster