Qualifications are as follow:
Bachelor of Arts (English)
UIC English-Oxford United Kingdom
M.A.Program in Language and Communication (Nida)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สถาบันยูไอซี ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

สอนออนไลน์ ปทุมธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว