ชื่อ สกุล นาย วิรติ กีรติกานต์ชัย
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปี เกิด 31 พฤษภาคม 2513 ปัจจุบันอายุ 46 ปี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท Master of Science (Information Technology) University of Minnesota US.
การทำงานในปัจจุบัน
ผุ้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานชมรมพรานดารา ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพดาราศาสตร์และการเผยแพร่ความรู้ดาราศาสตร์
นักดาราศาสตร์สมัครเล่น- นักถ่ายภาพดาราศาสตร์สมัครเล่น
นักวิชาการอิสระด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่างภาพ , นักเดินทางและนักเขียน
ประสบการณ์
สอนและบรรยายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2535-ปัจจุบัน
สอน บรรยายวิชาดาราศาสตร์โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิค และดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร์ สำหรับโรงเรียนดาราวิทยาลัย 2558-ปัจจุบัน
สอน บรรยายและดำเนินกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนชายแดนใต้ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดนราธิวาส กรกฏาคม 2559
ผ่านการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้นและขั้นกลางจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 2558-2559
สอนและบรรยายความรู้ด้านดาราศาสตร์และการถ่ายภาพดาราศาสตร์ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชนและผู้สนใจมาตั้งแต่ 2556-ปัจจุบัน
เขียน เรียบเรียงและแปลบทความวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิชาการด้านดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมูลนิธิเทงงาวะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Body Paint โดยศูนย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ 2559
ได้รับเชิญจากบริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด เป็นหนึ่งสามสิบช่างภาพ ร่วมเดินทาง บันทึกภาพสถานที่ท่องเที่ยว และบรรยายความรู้ดาราศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี มกราคม 2558
วิทยากร
บรรยาย อบรมและฝึกปฏิบัติการดาราศาสตร์ให้กับหน่วยงานเอกชน ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยราชการดังต่อไปนี้
-ภาควิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
-โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
-โรงเรียนเมืองคองและโรงเรียนเครือข่าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
-สมาชิกและผู้สนใจชมรมถ่ายภาพพรานดารา ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศไทย
-เยาวชน ผู้ปกครองและผุ้สนใจ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ จังหวัดเชียงใหม่
-เป็นทีมงาน Astrophotography Marathon กิจกรรมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
-เป็นทีมงานจัดกิจกรรมดาวนำทาง Guiding Star To The Blinds สำหรับนักเรียนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่
- ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพดาราศาสตร์ โดยชมรมพรานดารามาตั้งแต่ปี 2557 กว่า 30 ครั้ง ทั่วประเทศไทย
- กิจกรรมบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการถ่ายภาพแลนด์สเคป มาโคร ภาพบุคคลและศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชนและผุ้สนใจ 2558-2559

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว