มัธยมศึกษาตอนต้น (GPA 3.83)
- โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA 3.71)
- โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS)

มหาวิทยาลัย (GPA 3.60)
- ชั้นปีที่ 2
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
- วิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์มอต้น (ภาษาไทย)250 บาท ต่อชั่วโมง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, การแยกตัวประกอบของพหุนาม, อสมการ, พาราโบลา, อื่นๆ

คณิตศาสตร์มอต้น (ภาษาอังกฤษ)300 บาท ต่อชั่วโมง

Algebra, parabola, linear equation, factorization of polynomial, others

สอนออนไลน์ ประเวศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว