อายุ 30 ปี ผู้หญิง
- จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- ประสบการณ์การทำงาน
- Senior Performance & Planning Engineer at CKP Group (วิศวกรควบคุม
ประสิทธิภาพและวางแผนการผลิตประจำโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำต่างประเทศ)
- Production Engineer at SCG Chemical (วิศวการผลิต)
- Performance Engineer at Mitrphol Group (วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงงานมิตรผล)
- ประสบการณ์สอนพิเศษ 8 ปี
- ลักษณะการสอน
ประเมินผู้เรียนก่อนสอนเพื่อปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปรับทัศนคติของผู้เรียนให้สนุกกับวิชาที่เรียน เน้นเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนได้(เจอโจทย์ทำได้ทุกแบบ) ไม่เน้นท่องสูตร ถ้าผู้เรียนมีทักษะที่สามารถต่อยอดได้เราจะทำการสอนในระดับถัดไปให้ เช่น ผู้เรียนอยู่ ม.2 เข้าใจเนื้อหา ม.ต้นแล้ว จะสอนเนื้อหาของ ม.ปลายให้ต่อจนจบ เพื่อใช้ในการสอบเข้าสถาบันที่ผู้เรียนต้องการได้ดีขึ้น
เคยสอนพิเศษต่างๆดังนี้
1.วิชาเคมี
2.วิชาฟิสิกส์
3.วิชาคณิตศาสตร์
4.วิชาภาษาไทย
5.เทเบิลเทนนิส

สอนออนไลน์ กรุงเทพ ชัยนาท ระยอง สุพรรณบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว