- ระดับมัธยมปลายศึกษาที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ใน โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.74
- ระดับปริญญาตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.63
(การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง "การทับซ้อนภาพเขียนสีที่แหล่งโบราณคดีประตูผา จังหวัดลำปาง")
- ความถนัด : รวมรวมข้อมูล (Collecting Data) /เขียนบทความ/ Photoshop พื้นฐาน
- ความถนัดด้านภาษา : ภาษาอังกฤษระดับดี /ภาษาฝรั่งเศสระดับพอใช้

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฏร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว