ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายอรรถพล พิทักษ์
เกิด 3 พฤศจิกายน 2531 อายุ 32 ปี
น้ำหนัก 68 ก.ก. ส่วนสูง 170 ซ.ม.
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานภาพ โสด
สุขภาพ แข็งแรง
การศึกษา
- 2544 - 2549 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศิลป์คำนวน
- 2550 - 2555 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี
- 2557 – 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์

การฝึกอบรม
- 2551 (ระยะเวลา 8 เดือน) อบรมภาษาและวัฒนธรรมในโครงการ Good News Corps (GNC) โครงการหนึ่งของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (Internation Youth Fellowship) ณ ประเทศเกาหลี
- 2558 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) ได้รับเลือกเข้าฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ในโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 สพฐ. รุ่นที่ 2 (ภาษาเกาหลี)
ณ มหาวิทยาลัยฮันกุก ประเทศเกาหลี

ประสบการณ์
- 2556 ( ระยะเวลา 3 เดือน ) โรงเรียนกัญญากรภาษาลำปาง(parttime) ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี
- 2556 ( ระยะเวลา 6 เดือน ) โรงเรียนเกาหลีอินเตอร์เชียงราย ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี
- 2556 - 2557 ( ระยะเวลา 1 ปี ) โรงเรียนภาษาพัฒนาอาชีพเชียงรายเชียงราย ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี

ปัจจุบัน
- รับราชการครู สอนภาษาเกาหลี ในระดับมัธยมศึกษา จ.กาฬสินธุ์

ความสนใจพิเศษ
- กีฬาทุกชนิด

ราคาค่าเรียน

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

สระ พยัญชนะ ตัวสะกด การผสมคำ การอ่าน โครงสร้างประโยค

สอนออนไลน์ กาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

กิ่ง · 11 พ.ย. 2016

ครูสอนสนุกและเข้าใจ เป็นกันเองมากค่ะ

กัน · 4 พ.ย. 2016