ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายอรรถพล พิทักษ์
โทร. 09-7074-3078
เกิด 3 พฤศจิกายน 2531 อายุ 27 ปี
น้ำหนัก 68 ก.ก. ส่วนสูง 170 ซ.ม.
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานภาพ โสด
สุขภาพ แข็งแรง
การศึกษา
- 2544 - 2549 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศิลป์คำนวน เกรดเฉลี่ย 2.97
- 2550 - 2555 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี เกรดเฉลี่ย 3.00
- 2557 – 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์

การฝึกอบรม
- 2551 (ระยะเวลา 8 เดือน) อบรมภาษาและวัฒนธรรมในโครงการ Good News Corps (GNC) โครงการหนึ่งของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (Internation Youth Fellowship) ณ ประเทศเกาหลี
- 2558 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) ได้รับเลือกเข้าฝึกฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ในโครงการทุนศึกษา
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 สพฐ. รุ่นที่ 2 (ภาษาเกาหลี)
ณ มหาวิทยาลัยฮันกุก ประเทศเกาหลี

ประสบการณ์
- 2556 ( ระยะเวลา 3 เดือน ) โรงเรียนกัญญากรภาษาลำปาง(parttime) ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี
- 2556 ( ระยะเวลา 6 เดือน ) โรงเรียนเกาหลีอินเตอร์เชียงราย ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี
- 2556 - 2557 ( ระยะเวลา 1 ปี ) โรงเรียนภาษาพัฒนาอาชีพเชียงรายเชียงราย ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี

ความสนใจพิเศษ
- กีฬาทุกชนิด

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูสอนสนุกและเข้าใจ เป็นกันเองมากค่ะ

BestKru © 2014-2017