โทร

ผมสนใจหารายได้เพิ่มเติม ด้วยการเป็นติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
ผมเป็นนักเรียนทุน กพ. เพิ่งเรียนจบกลับมา ต้องการใช้ภาษา และหารายได้เพิ่ม ในช่วง part time ผมทำงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ผมจบปริญญาโท จาก Universtity of soulth Wales the UK
ด้านการจัดการภับพิบัติ

หากมีรายละเอียดงานเพิ่มเติม ที่ผมพอจะทำได้ โปรดแนะนำด้วยครับ

หลักสูตร ทดสอบวัดระดับความรู้ เพื่อสอบชิงทุน หรือ สมัครงาน IELTS TOEFL TOEIC

สอนตัวต่อตัว และหมู่คณะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนภาษาองักฤษเพอื่การสื่อสารในชีวิตประจำวันและในองค์กร

พัฒนาขึ้นเพื้อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการสื่อสาร
สำหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในในการใช้ภาษาในการสื่อสารตั้งแต่ชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเข้าใจหลัก ไวยากรณ์ รวมถึงเข้า ใจสไตล์การสื่อสารตามหลักของภาษาอังกฤษ ให้กล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถสื่อสารภาษาองักฤษดว้ยความมนั่ใจมากข้ึนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง สามารถให้คำอธิบาย คำบรรยาย ตลอดไปจนถึงแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน ชีวิตประจำวันได้
ผ่านกิจกรรม Play and Learnเรียนและสนุกกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางภาษา เนื้อหาหลัก สูตร
พร้อมตัวอย่างและบททดสอบทเพื่อเสริมความมั่นใจแบบฝึกหัดทบทวนและฝึกฝนตัวเอง
อธิบายเนื้อหาน่าเบื่อให้สนกุ ด้วยหลักไวยกรณ์ ขั้นพื้นฐาน ( Grammar)
เข้าใจประเภทและลักษณะของคำในภาษาอังกฤษและและการออกเสียงการเน้นเสียงตามแบบเจ้าของ ภาษาการแต่งประโยคและการเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดบ่อย ๆในชีวิตประจำวัน
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกดิความมั่นใจการใช้ภาษา
การฟังListening:ฟังเพื่อหาข้อมูลจาเพาะฟังสถานการณ์จากสื่อของเจา้ของภาษา
การพูด Speaking: บทสนทนาในสถานการณ์ และโอกาสต่าง ๆ อย่างมั่นใจ
การอ่าน Reading: อ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเอาใจความ เทคนิคการอ่านเรื่องราวสั้น ๆ
Writing: เขียนข้อ ความสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เขียนอีเมล ชักชวนสั้น ๆ การเขียนสรุป รายงานสถานการณ์

สอนภาษาอังกฤษ
MRT กระทรวงสาธารณสุข MRT ศูนย์ราชการนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี บางซื่อ บางพลัด ปากเกร็ด เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เอสพานาด ติวานนท์

ยังไม่มีรีวิว

พงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster