ผมสนใจหารายได้เพิ่มเติม ด้วยการเป็นติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ สอนแบบตัวต่อ เป็นชั้นเรียน หรือ เรียนออนไลน์ (on line) เลือกได้ตรมความต้องการของผู้เรียน

ผมเป็นนักเรียนทุน กพ. เพิ่งเรียนจบกลับมา ต้องการใช้ภาษา และหารายได้เพิ่ม ในช่วง part time ผมทำงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ผมจบปริญญาโท จาก Universtity of soulth Wales the UK
ด้านการจัดการภับพิบัติ

หากมีรายละเอียดงานเพิ่มเติม ที่ผมพอจะทำได้ โปรดแนะนำด้วยครับ

หลักสูตร ทดสอบวัดระดับความรู้ เพื่อสอบชิงทุน หรือ สมัครงาน IELTS TOEFL TOEIC

สอนตัวต่อตัว และหมู่คณะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนภาษาองักฤษเพอื่การสื่อสารในชีวิตประจำวันและในองค์กร

พัฒนาขึ้นเพื้อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการสื่อสาร
สำหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในในการใช้ภาษาในการสื่อสารตั้งแต่ชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเข้าใจหลัก ไวยากรณ์ รวมถึงเข้า ใจสไตล์การสื่อสารตามหลักของภาษาอังกฤษ ให้กล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถสื่อสารภาษาองักฤษดว้ยความมนั่ใจมากข้ึนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง สามารถให้คำอธิบาย คำบรรยาย ตลอดไปจนถึงแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน ชีวิตประจำวันได้
ผ่านกิจกรรม Play and Learnเรียนและสนุกกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางภาษา เนื้อหาหลัก สูตร
พร้อมตัวอย่างและบททดสอบทเพื่อเสริมความมั่นใจแบบฝึกหัดทบทวนและฝึกฝนตัวเอง
อธิบายเนื้อหาน่าเบื่อให้สนกุ ด้วยหลักไวยกรณ์ ขั้นพื้นฐาน ( Grammar)
เข้าใจประเภทและลักษณะของคำในภาษาอังกฤษและและการออกเสียงการเน้นเสียงตามแบบเจ้าของ ภาษาการแต่งประโยคและการเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดบ่อย ๆในชีวิตประจำวัน
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกดิความมั่นใจการใช้ภาษา
การฟังListening:ฟังเพื่อหาข้อมูลจาเพาะฟังสถานการณ์จากสื่อของเจา้ของภาษา
การพูด Speaking: บทสนทนาในสถานการณ์ และโอกาสต่าง ๆ อย่างมั่นใจ
การอ่าน Reading: อ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเอาใจความ เทคนิคการอ่านเรื่องราวสั้น ๆ
Writing: เขียนข้อ ความสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เขียนอีเมล ชักชวนสั้น ๆ การเขียนสรุป รายงานสถานการณ์

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

แกรมม่าเบื้องต้น สำหรับการสื่อสารและใช้ทดสอบภาษาอังกฤษ 12000 บาท

แกรมม่าพื้นฐานแต่ part of speeches ในรูปแบบต่าง ๆ
การแต่งประโยคพื้นฐาน การสร้างประโยค และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมั่นใจ
การเขียนและสร้างประโยคพื้นฐาน การเขียนในสถานการ์ต่างๆ
การทำแบบทดสอบตามที่ผู้เรียนสนใจ ในดารสอบเข้าเรียน การสอบเข้าทำงาน
หารส
การนำเสนองานเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ราคาค่าเรียน

แกรมมาร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคนมีพื้นฐานน้อย450 บาท ต่อชั่วโมง

แกรมมาร์ และการสื่อสารในขีวิตประจำวัน จนไปถึงระดับทำข้อสอบต่างๆได้

สอนออนไลน์ บางหญ้าแพรก พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ สำโรง สุขสวัสดิ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

กระชาย · 18 เม.ย. 2023