ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ นิด้า (nida)
- งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (TCI-1)
- ผ่านงานประชุมวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 12
- วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลระดับดี งานการประกวดเครือข่ายบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางพลัด บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว