รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่เด็กเล็กถึงวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สอนตั้งแต่พื้นฐานและทักษะด้านต่างๆทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และแกรมมา สำหรับการเรียนในห้องเรียน ศึกษาต่อ และสมัครงานหรือใช้ในการทำงาน
ผู้สอนมีประสบการณ์ในการเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 7 ปี ดังนั้นผู้สอนจึงสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เพชรบูรณ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว