เรียนคลาริเน็ตตั้งแต่ระดับ Begining จนถึงระดับ Advance โดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคลาริเน็ตระดับประเทศ ซึ่งมีผลงานการแสดงคอนเสิร์ตคลาริเน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต การสอนคลาริเน็ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว