ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ แล้วเราย่อมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ ประเด็นที่นักศึกษาต้องเข้าใจ คือ ทักษะ อ่าน เขียน นักศึกษาต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา(ตัวอักษร สระ) การสร้างคำ(word formation) การเรียงคำเพื่อทำให้เกิดประโยค(sentence structure or sentence composition) การจัดเรียงประโยคของแต่ละย่อหน้า ( Paragraph organization) ด้วยความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ นักศึกษาสามารถอ่านข้อความและเขียนภาษาอังกฤษได้ หรือ หากเป็นทักษะ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเข้าใจและ แสดงคุณลักษณะของ เสียงอักษร( consonant sounds) เสียงสระ (Vowels sounds) เสียงหนักเบาพยางค์ในคำ (stress) ช่วงหยุด (pause) กลุ่มคำหรือวรรค (thought group) เสียงต่อเนื่องและจังหวะ (Blending and Rhythm) ทำนองเสียง (intonation) หลักการเหล่านี้ รอการพิสูจน์จากทุกคน ไว้มาเรียนรู้และพิสูจน์ด้วยกันครับ

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว