สวัสดีค่ะ
ครูชื่อครูแอมค่ะ

เนื้อหาหลักสูตรบ้านครูแอม
คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ อ.1-ม.3
ภาษาอังกฤษ เน้นปูพื้นฐานด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านทำความเข้าใจ และการสนทนาภาษาอังกฤษสนุกๆ ด้วยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีเกมส์หลากหลายเพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งการฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบตามระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการสอบ
ภาษาไทย เน้นความรู้และความเข้าใจด้านหลักภาษา สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจภาษาไทยในระดับสูงและนิสัยรักการอ่าน พร้อมการฝึกทำข้อสอบตามหลักสูตรแม็ค ซึ่งได้รับความเชื่อถือด้านสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจากครูผู้สอนภาษาไทย
คณิตศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถของเด็กๆ เพื่อไปสู่ระดับที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของเด็ก โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรโดยทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนำโดยนายแพทย์ทรงพจน์และแพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐจากศูนย์พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นาโน
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ระดับพื้นฐาน เน้นปูพื้นฐานด้านไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้อง การพูดและเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจ โดยอ้างอิงหลักสูตรม.ออกฟอร์ด

คอร์สภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติระดับพื้นฐาน-ระดับสูง เน้นการใช้ภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติ และถูกต้องเสมือนกับคนไทย นักเรียนจะสามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาอย่างคนไทยในการพูดและการเขียนอย่างถูกต้อง โดยครูจะฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการพูด การอ่านและการเขียนโดยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ และการนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและสร้างความมั่นใจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและการพักอาศัยในประเทศไทยอย่างมีความสุข โดยอ้างอิงหลักสูตรและรูปแบบการสอนจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมสุมา (Sumaa Language and Culture Institute)

คอร์สติวเตอร์หรืออื่นๆ ตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ
- หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกทักษะการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร English Grammar เน้นให้ความรู้และความเข้าใจด้านหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการพูด เขียนและแปลภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักสูตรดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
- ติวเตอร์เตรียมสอบต่างๆ เช่น ONET TOEIC เน้นฝึกทำข้อสอบและเทคนิคในการเดาข้อสอบ

ระบบการเรียนของเรา
 เริ่มเรียนจากระดับที่เหมาะสม ครูจะวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการทำแบบทดสอบประเมินความรู้ หรือการทดลองเรียนฟรี เพื่อรู้และเข้าใจระดับนักเรียนก่อนเริ่มเรียน
 ระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวและการเรียนที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของนักเรียน โดยการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (learner-centred) ซึ่งนักเรียนจะรู้สึกรักและสนุกกับการเรียนที่”บ้านครูแอม”
 ครูจะทบทวนเนื้อหาก่อนและหลังการเรียนแต่ละบทเรียน เพื่อนักเรียนมีความต่อเนื่องในการเรียนทุกครั้ง ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น
 หลังจากเรียนจบแต่ละบทเรียน นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยครูจะคอยให้คำแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 คอร์สสำหรับนักเรียนอ.1-ม.3 จะมีการฝึกทำแบบฝึกหัด และติวเนื้อหาก่อนสอบจริง ทำให้นักเรียนมั่นใจในการสอบและทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
 เวลาเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 ค่าเรียนคิดตามชั่วโมงการเรียนที่นักเรียนมาเรียนจริงๆ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ อาทิ
- เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการบริหาร เอกสารการจัดการ เอกสารการเงิน เอกสารการตลาด เอกสารการบัญชี เอกสารวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ รวมถึงเอกสารทางราชการต่างๆ
- รับแปลจดหมายรับรองต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นที่ 500 บาท/1 แผ่น A4 (350 คำ)

วัน-เวลาเรียน
10.00 - 18.00 เสาร์ – อาทิตย์ สอนที่ บ้านครูแอม, ซอยเซนต์ปอล ศรีราชาหรือบริเวณใกล้เคียง
18.30 – 20.30 จันทร์ – ศุกร์ สอนที่ The Living Condo ใกล้นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น นิคมเหมราช

สอนออนไลน์ ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว