ชื่อ: นฤตย์ ศรีสุวรรณ์

ชื่อเล่น: นิด

วันเกิด: 20 เมษายน 2535

อายุ: 25 ปี

ศาสนา: พุทธ

ประวัติการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - จีน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

- ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กรุงเทพฯ

-ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กรุงเทพฯ

ประสบการณ์ทำงาน
2558 - สอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Smart English ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมปลาย ตั้งแต่การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และติวสอบโอเน็ตรายบุคคล
- สอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน English and Math Studio ให้กับนักเรียนชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย สอนเกี่ยวกับ Listening Writing Speaking และ Reading รวมถึงติวสอบโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

2559 - วิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำนวน 20 คน (ระหว่างวันที่ 15 -26 สิงหาคม 2559) สอนเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน (Speaking Class) เน้นด้านการสนทนาส่งเสริมการขาย การนำเสนอสินค้า อธิบายลักษณะของสินค้า การใช้งาน และสรรพคุณของสินค้า การแนะนำโปรโมชั่น การพูดชักจูงลูกค้า การทักทายลูกค้า การเสนอความช่วยเหลือ การชี้บอกทางในกรณีที่ลูกค้าชาวต่างชาติถามทาง การสร้างสัมพันธไมตรีกับลูกค้าชาวต่างชาติ การรับมือกับลูกค้าชาวต่างชาติที่มีปัญหา เป็นต้น

2560 - รับสอนภาษาอังกฤษรายบุคคล การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ติวสอบ IELTS, TOEIC, ก.พ., สอบชิงทุน (AFS, YES) และโอเน็ต ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และบุคคลวัยทำงาน เช่น หมอจิตแพทย์ ผู้จัดการด้านการเกษตร คุณครูสอนชั้นประถม พนักงานโรบินสัน พนักงานราชการอบต. เจ้าของอู่ซ่อมรถ เป็นต้น
- นักแปลอิสระ รับงานแปลเอกสาร (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย / ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) เช่น เอกสารทางราชการ บทความ ข่าวสาร รวมไปถึงเอกสารเฉพาะสาขาหรือแขนง

งานอดิเรก: อ่านหนังสือเกี่ยวกับ positive, inspirational, and motivational quotes

อุปนิสัย: เป็นคนสนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

คติพจน์ประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความใฝ่ฝัน: การเป็นอาจารย์, เป็นติวเตอร์ที่มีคุณภาพ

สอนออนไลน์ บางบ่อ บางเสาธง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว