ชื่อ นายภิญโญ คล้ายบวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา
ปริญญาโท สาขาพื้นฐานการศึกษา จุฬาฯ
สาขาแรงงานและสวัดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ มธ.
Cert. in Adult and Vocational Education California State
University at Fullerton U.S.A.
ปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
คณะครุศาสคร์ จุฬาฯ
สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ม.รามคำแหง

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สุดยอด

นิก · 23 ส.ค. 2022