ประวัติการศึกษา:
วศ. ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ. ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ. บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประสบการณ์ในการสอน:
1.สอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2553-2559
- ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
- FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
- ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
- ELECTRICAL MACHINES LABORATORY II
- CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
- FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
- CONTROL SYSTEMS LABORATORY
- PHYSICS II
2.สอนในสถาบัน New Academic Center 2551-ปัจจุบัน
-แคลคูลัส 1
-แคลคูลัส 2
-แคลคูลัส 3
-คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
-คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2
-วิศวกรรมไฟฟ้า
-เครื่องจักรกลไฟฟ้า

3.สอนในสถาบัน SSP.Tutor 2554-2560
-คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย
-ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 และ ม.6
-เคมี ม.4 ม.5 และ ม.6
ประสบกาณ์ทำงาน:
พ.ศ.2551:สหกิจศึกษาในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า โรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2551-2552:วิศวกรไฟฟ้า บริษัทศิริวิทย์สแตนเลย์ จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2553-ปจจุบัน:ผู้สอนปฏิบัติการและนักวิจัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานวิจัยที่สนใจ:
-Power systems
-Electrical drives
-Finite Element Method (FEM) simulation
-Heat Transfer
-Artificial intelligent techniques.

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว