สวัสดีครับผมนายสรศักดิ์ พวงทับทิมหรือฉายาอาจารย์บุญช่วย พวงทับ จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตและสัมฤทธิบัตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการเมืองการปกครองของไทย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการสอนเน้นให้คิดเป็นและมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วนของความรู้ที่ผมจะได้ถ่ายทอดให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นนั้นก็จากเหตุผลในประสบการณ์ทางการศึกษาที่กระผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เฉพาะระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทนั้นรวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามาก็ประมาณ 15 ปีกว่าๆ ดังนั้นผมก็คิดว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็คงจะมีความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับ(ในเรื่องของความรู้และความสามารถในวิชาการของกระผม)ส่วนในเรื่องของการทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์นั้น ผมก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกท่าน ดังนั้น ถ้านักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความสนใจทีจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผมก็ขอเชิญติดต่อมาได้นะครับทางbestkur สุดท้าย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่านใดสนใจ
ในวิทยานิพนธ์ก็ลองเข้าไป ดูหรือชมกันได้นะครับในวิทยานิพนธ์ การนำนโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี สวัสดีครับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster