สวัสดีครับผมนายสรศักดิ์ พวงทับทิมหรือฉายาอาจารย์บุญช่วย พวงทับ จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตและสัมฤทธิบัตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการเมืองการปกครองของไทย เคยศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการสอนเน้นให้คิดเป็นและมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วนของความรู้ที่ผมจะได้ถ่ายทอดให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นนั้นก็จากเหตุผลในประสบการณ์ทางการศึกษาที่กระผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เฉพาะระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทนั้นรวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามาก็ประมาณ 15 ปีกว่าๆ ดังนั้นผมก็คิดว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็คงจะมีความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับ(ในเรื่องของความรู้และความสามารถในวิชาการของกระผม)ส่วนในเรื่องของการทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์นั้น ผมก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกท่าน ดังนั้น ถ้านักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความสนใจทีจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผมก็ขอเชิญติดต่อมาได้นะครับทางbestkur สุดท้าย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่านใดสนใจ
ในวิทยานิพนธ์ก็ลองเข้าไป ดูหรือชมกันได้นะครับในวิทยานิพนธ์ การนำนโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี และถ้าเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น ก็จะให้ความรู้ ในวิชาสังคมศึกษาว่าด้วยหน้าที่พลเมืองในสาระ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา วัฒนธรรมและจริยธรรม ได้ตามลำดับนะครับ สวัสดีครับ

ราคาค่าเรียน

สังคมศึกษาตอนหน้าที่พลเมือง250 บาท ต่อชั่วโมง

กฎหมาย,รัฐศาสตร์,และการเมืองการปกครอง

กฎหมายในชีวิตประจําวัน250 บาท ต่อชั่วโมง

กฎหมาย,รัฐศาสตร์,และการเมืองการปกครอง

บทเรียนภาษาไทยเบื้องต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

ได้รับความรู้จากการใช้คำในภาษาไทย

เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์250 บาท ต่อชั่วโมง

ได้รับแนวทางและหลักการในการจัดทำวิทยานิพนธ์

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับต่างๆ250 บาท ต่อชั่วโมง

ทำให้ทราบว่าจะมีแนวทางศึกษาไปในทางใดเกี่ยวกับตัวเรา

สอนออนไลน์ คลองสามวา คลองหลวง คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง บางกะปิ บางเขน บึงกุ่ม ปทุมธานี ปากเกร็ด มีนบุรี รังสิต รับสอนทุกสถานที่ในระบบออนไลน์ รับสอนในระบบออนไลน์ทุกจังหวัดของประเทศไทย ลาดพร้าว ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว